Maandag, 3 januari 2011

Artikel(s) opgestuurd door lezer(s)

De Comein's in Amerika
  Ingestuurd door Richard Comein:
"... ROBERT COMEIN is overleden. Niemand hier kent deze man. Nochtans wonen verschillende families Comein bijna 100 jaar in De Panne. Voor de 1ste wereldoorlog bijna 100jaar geleden vertrokken drie broers Comein (Achille, Désire, Cyril) uit De Panne, samen met duizenden anderen naar het beloofde land AMERIKA. Hun uitzichtloos bestaan hier dwongen hen uit hun land te vertrekken. Zij waren de ASIELZOEKERS van de 19 en 20 ste eeuw. Bij hun aankomst In Amerika kregen zij onderdak,voedsel, hulp en vooral werk. Zij moesten niet op straat slapen en stierven niet van honger en kou. Honderd jaar later leven en werken de verschillende families Comein nog altijd in Amerika, de jongste is 4 jaar oud. Robert Comein was een rasechte Amerikaan,zoon van een van de vele asielzoekers uit de vorige eeuw. ROBERT COMEIN is overleden, hij was mijn vriend, hij was mijn ….Familie.."
 Debatteer mee
 0 reacties Geef uw mening

 

 
De natuurlijke slufters van het VNR De Westhoek

Jean-Paul Samyn heeft een zeer mooie fotoreeks opgestuurd van dia's over de zeereepduinen van het "VNR De Westhoek" nog vooraleer de duinvoetversteviging gebouwd werd. Hiernaast ziet u het "deux cheveautje" van hem en Anita geparkeerd op de instroomgeul van de natuurlijke slufter.
 Debatteer mee
 0 reacties Geef uw mening

 

 

Artikels van DE BLIEDEMAKER

Heisa rond uitspraak schepen Serge Vandamme

Door de media opgeklopt voorval!
Als plichtsbewust schepen, verantwoordelijk voor de financien, zijn we gewoon dat Serge ieder jaar op de jaarlijkse begrotingsrede duidelijke commentaar heeft bij de cijfers. Het verwonderde me dan ook niet dat hij bezwaren had tegen de te grote stijging van de dotatie naar het OCMW (van 640.000 € tot 1.581.000 €. Dit stemt overeen met 14,47% van onze totale uitgaven of 28,80% van de overdrachten of 149 € per inwoner). Het looft hem om hiervan de gekende redenen op te geven (o.a. de instroom van "OCMW-toeristen"). Hoe kan men er anders maatregelen nemen om dat om te buigen?
Lees de volledige 25 pagina's tellende speech>>>>Nog enkele alarmerende cijfers die actie vereisen (Bron:Dexia)
1.de werkloosheidsgraad in De Panne bedraagt 9,24% tegenover 5,89% in de cluster van de kustgemeenten;
2. het aantal leefloners in De Panne bedraagt 0,32% tegenover 0,25% voor de cluster
3. het gemiddeld inkomen per aangifte bedraagt in De Panne 21.893 Eur tegenover 27.931 Eur voor de cluster. .."

Maar men had dan nooit gedacht dat de media dat zo erg zou opkloppen (en Serge wellicht ook niet). Het gaat om een gemeentelijk item en het wordt uitvergroot tot emotionele discussies waar zelfs De Rupo zich mee moeit. Het uitdrukking "de parasieten van onze democratie" komt niet van Serge maar werd een dag voordien door een journalist van De Standaard gebruikt. Nu ervaren we, zelf in De Panne, hoe moeilijk het zal zijn om een degelijke staatshervorming aanvaard te krijgen door de Walen. Kunt u zich voorstellen dat een kandidaat eerste minister als de Rupo zich met dergelijke gemeentelijke zaken bezighoudt? Zijn uitspraken weergalmden zelf in de Kroatische kranten Lees>>>

Met de feestdagen heb ik zeer veel Pannenoars ontmoet en iedereen zegt hetzelfde"Hij heeft gelijk, en het is goed dat eens iemand het durft zeggen. Hopelijk zal men nu ook iets aan doen". Bijna alle reacties op DepanneBlogt steunen het standpunt van Serge Vandamme. Lees meer dan 45 reacties>>> .
Toen volksvertregenwoordiger Anne Vanheste (SP.a) in het interview op Actua TV een ietwat gelijkaardige uitspraak deed, kreeg deze uitspraak veel minder weerklank .. Maar dan waren we nog allen enthousiast dat de regeringsvorming snel zou gaan. .Kijk>>>
Er is blijkbaar reeds één gevolg: de OCMW's van De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Middelkerke zouden bijeengekomen zijn om gezamelijk een éénduidig strenge criteria te hanteren i.v.m.de instroom en de controle van Waalse sociale gevallen.
Er wordt ook aangedrongen bij het OCMW om meer duidelijkheid te scheppen over deze cijfers zoals velen konden vermoeden.
Het negatieve van de zaak is dat Waalse toeristen het als een belediging van hen beschouwen en in hun colerie dreigen om niet meer naar de Belgische Kust te komen (hoe lang zullen ze in Bray-Dunes blijven?..).
Het gezegde van Serge gaat helemaal niet over hen en hij is de eerste om hen naar De Panne aan te trekken (cf de afschaffing van de aanvullende gemeentelijke personenbelasting bedoeld om binnenlanders zich hier te laten domicilieren)

 
 Debatteer mee
 0 reacties Geef uw mening

 

 
Wat zal het gemeentebestuur doen in 2011?

- Dinsdag 28 december was het een belangrijke gemeenteraad: de begrotingsvergadering die 3,5 uur geduurd heeft. (alleen al de speech van Serge Vandamme, schepen van Financien, 45 minuten)

- Eerst werd door de architect Malengier het VOORontwerp voor de nieuwe gemeentelijk begraafplaats voorgesteld. Terug kwam dit project in discussie Lees VLD Standpunt van 2009>>> . Reden: te megalomaan. De eerste fase van het eerste ontwerp werd wat zuiniger voorgesteld (1 miljoen euro i.p.v. 1,4 miljoen euro) Maar er blijven maar 32 urnenblokken voor telkens 8 urnen over. Dat is goed voor amper 256 urnen en 0 klassieke graven. Toch zal de eindprijs van het volledig uiteindelijk uitgroeien tot 3 miljoen vreest notaris Serge Vandamme. Vijftien raadsleden stemden vòòr het plan, vijf stemden tegen (vier uit de meerderheid en oppositielid Reinilde Van Cleemput van Vlaams Belang). Martine Linthout (VEDA) onthield zich.
Over wat gaat het? Langs de kant van het artistenpad wordt een versterkte stadsmuur opgetrokken met op het einde een uitspringende donjon waar de urne zal kunnen opgesteld worden met zicht op de polders tijdens de begrafenisplechtigheid (niet overdekt). Op het "stadswal-lwandepad" komen de kubusvormige urneblokken.

- Daarna heeft schepen van financiën en cultuur, Serge Van Damme, aan de hand van een indrukwekkende speech de begroting 2011 voorgesteld. Zoals ieder jaar is dit een zeer belangrijk betoog waar veel van de krachtlijnen en visies van het huidig gemeentebeleid anno 2011 in voorkomen doorspekt met zijn persoonlijke commentaar. "BETER DOEN MET MINDER". Vandaar ook geen stijging van de belastingen voorzien voor 2011 om de begroting sluitend te krijgen. De oppositie had daar weinig tegen in te brengen, buiten enkele opmerkingen over de lange termijn visie die reeds in de speech van de notaris voorzien waren. Een samenvatting van die begrotingsrede zou afbraak doen aan zijn waarde. Vandaar dat DE BLIEDEMAKER de eer heeft om in bijlage te mogen verwijzen naar de integrale ongewijzigde tekst, waarvoor dank. Ook verleden jaar heeft DE BLIEDEMAKER zijn ophefmakende speech voor 2010 mogen publiceren Archief>>>. Alleen heeft DE BLIEDEMAKER enkele items ge-high-licht om nadrukken te leggen. Lees de volledige 25 pagina's tellende speech>>>>
In de tekst van de schepen zal u ook lezen over: overheidssubsidies die alsdoor overheid niet nagekomen zullen worden (Chalutier, gemeentepark..) gemeentepersoneelskosten (20% hoger dan kust gemidelde), investeringen voor netheid en stadsvernieuwing, Projecten: nieuwe polyvalente zaal: 4 miljoen; Zeedijk 2,8 miljoen; surflokaal: 0,700 miljoen; park 0,540 miljoen; toiletten Bortierplein+Canadezenplein 0,375 miljoen; zwembak: 0; rotatieparking: 0 €; nieuwe website enz...
Zoals verleden jaar heeft hij fel uitgevallen tegen de overregulering voornamelijk door de Vlaamse Overheid.
Hij dringt ook aan op meer soberheid en minder geldverspilling voor onze wegeninfrastructuurwerken (vb epoxyhars zeelaan, ..) maar meer aandacht voor voetpaden en straatmeubilair.
Dit alles vindt u in de integrale tekst van 25 bladzijden van de schepen.

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Pannesprokkels

- Vanaf 1 januari is het ontlenen van dvd's en cd-rom's gratis in onze bib (op vertoon van een geldige lidkaart). Je kunt er proeven uit de meer dan 2000 film- en feuilletontitels, documentaires en live concerten op dvd. Voor de lener wordt het dan enkel betalend als hij zijn materialen te laat terugbezorgt. De bibliotheek biedt ook de mogelijkheid aan om te verlengen via telefoon (058/42.97.50) via mail bibliotheek@depanne.be of best rechtstreeks via de prachtige website depanne.be.bibliotheek. Buiten de openingsuren deponeer je de materialen in de speciaal daarvoor voorziene brievenbus.

- "..Veel kleinere kusthotels, waarvan de eigenaars einde loopbaan zijn, houden op te bestaan. Niet in het minst onder druk van de vastgoedsector, die bereid is hoge prijzen te betalen voor de panden in kwestie. Vandaar dat Westtoer een denktank opricht rond hotelinnovatie. Kusthoteliers zullen een investeringsproject kunnen indienen, kwaliteitsverbetering en het inspelen op bepaalde doelgroepen. Daarvoor kunnen ze financiële ondersteuning krijgen.." Volledig artikel>>>

- N-VA De Panne Adinkerke nodigt iedereen uit op een gespreksavond met

Minister Geert Bourgois In de Dumontwijk op 11 maart 2010 ter gelegenheid van het ondertekenen van het HERWAARDERINGSPLAN

Siegfried Bracke. Dat het een boeiende avond zal worden met deze voormalige VRT-journalist, en huidig N-VA kopstuk staat buiten kijf. Voor de N-VA De Panne - Adinkerke is de komst van Bracke een serieuze opsteker. De afdeling die nog maar pas werd opgericht in oktober 2010, haalde eerder al minister Geert Bourgeois, peter van de lokale N-VA, naar haar gemeente. Deze, ongetwijfeld boeiende, avond zal plaatsvinden op zaterdag 15 januari om 19 u in de feestzaal van het Gemeentehuis van De Panne. De toegang is gratis. Minister Bourgeois zie het hier zitten want hij komt ook in januari naar de receptie van UNIZO De Panne Adinkerke (verleden jaar minister Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

- Aan een tabakszaak in Adinkerke werd een vergunning verleend om 25 kilo vuurwerk te stockeren en te verkopen. Dat is een precedent en kan leiden tot een escalatie in de tabakshops.

- Conform aan het beheerplan wordt verder gewerkt aan de inrichting van de Krakeelduinen en het Calmeynbos in De Panne. Ook het mindervaliden-pad langs de watertoren zal in 2011 ingericht worden door de gemeente De Panne uitbreken betonpaden in de Krakeelduinen is uitgevoerd in december. Bedoeling is om het natuurlijk landschap te herstellen. Het raster voor begrazing in de Krakeelduinen wordt begin januari geplaatst Het inzetten van een kudde (waarschijnlijk schapen met externe herder) gebeurt in het voorjaar 2011. Het vrijstellen van moederbomen in bepaalde loten in het Calmeynbos: de loten met de te kappen bomen, werden aangeduid door het ANB, ze werden via een openbare verkoop verkocht. De loten werden gekocht door privémensen. Momenteel is al 1 koper bezig met kappingen uit te voeren. Het betreft voornamelijk wewone esdoorn en Witte abeel.
- op de Kerstmarkt staat een totempaal met veel wegwijzers. Eentje werd bijgevoegd "Borinage" (in de richting van het dorp (OCMW)). Maar wist u ook dat er in De Panne een nieuwe partij opgericht is? (kijk waar L.V. naartoe wijst). De naam luidt SVD afkorting van Serge VanDamme. (een kluchtje)

- op zondag 2 januari was er groot feest aan de "Au Retour de la Chasse".
Maria en Willy zijn 50 jaar getrouwd. Zie reportage op DepanneBlogt>>>.
Op de foto rechts ziet u de politieke autoriteiten van De Panne en Ghyvelde die het paar in de bloemetjes zetten in hun sympathieke café.

- Vanaf 1 januari 2011 gaat het nieuw parkeerreglement van kracht. Er worden nieuwe, meer moderne parkeermeters geïnstalleerd, die het ook mogelijk maken om via gsm te betalen. De tarieven werden verhoogd met 20 % (uitgezonderd betaling met Piaftoestel) maar ter compensatie kan er nu een half uur gratis geparkeerd worden in plaats van een kwartier voor € 0,05. Gratis parkeren voor mindervaliden is afgeschaft. Zij moeten nu ook betalen tenzij zij op een voor hen aangeduide parkeerplaats staan (dit wegens teveel misbruiken). Ook Wilgenpad en Lindenlaan zijn nu betalend.

 
DepanneBlogt op de Kerstmarkt

De auteurs van DepanneBlogt komen samen vrijdag 7 januari om 18:30 op de Kerstmarkt.
De lezers worden uitgenodigd om nader kennis te maken.
Komt u ook om tezamen te nieuwjaren?

Misschien heb je interessante suggesties?

 
 Debatteer mee
 0 reacties Geef uw mening

 

 
Op
   
 Debatteer mee
 0 reacties Geef uw mening

 

 
Op
   
 Debatteer mee
 0 reacties Geef uw mening

 

 
Lichtstoet te Koksijde
Foto Freddy Penel
(openklikken)

Enorm veel volk was opgekomen in Koksijde voor de lichtparade. (in de pers spreekt men van 20.000 kijklustigen). Toch had ik meer verwacht van dit evenement. Ik had er meer van verwacht (in feite alle verlichte carnavalwagens met kerstfiguren). Vuurwerk was goed met aangepaste muziek. (maar een categorie lager dan het prachtig Nieuwjaarsvuurwerk van De Panne). De lichtstoet is gewoon 100% besteld het eventbureau "symphony der stenen" Tijdens het daaropvolgend vuurwerk werd reclame gemaakt voor de 3 grote sponsors: Lotto; het Nieuwsblad en Assuralia. Ik vraag me af hoeveel koksijde zelf bijgedragen heeft maar je moet het maar doen om zoveel volk aan te trekken met een gesponsord event. Koksijde is kampioen in de subsidies. Volgens mij was de vroegere schildersstoet veel beter geregisseerd. Er bestond ook een avonduitvoering. Dat was ten minste eigen werk ook onze koetsenstoet is een eigen creatie, ieder jaar en betaald door ons. Meer foto's>>>
 Debatteer mee
 0 reacties Geef uw mening

 

 
Leven in België

Zeer mooie reportage over hoe is is om in België te leven, door zowel vlamingen, walen en alochtonen. Ook enkele bewoners van de Westkust zeggen hun mening. Je moet wel de nodige tijd nemen.
Ontdek deze 45 minuten durende film van Nic Balthazar en Pascal Poissonnier over de Belgische identiteit in het kader van "de 10 miljoen Belgen die nog niet bij de 6 miljard mensen zijn geraakt"; Wat is onze identiteit? Zijn wij nog Belgen zijn we vanaf nu Vlamingen en Walen of misschien de eerste Europeanen? (zie ook de posters van BNP Paribas Fortis). www.6milliardsdautres.org.."

of

 Debatteer mee
 0 reacties Geef uw mening