Aanpassing kleuren op 1/1/2011
Zwart: gerealiseerd of in realisatie
Grijs: beloofd
Rood: bijgekomen

Krachtlijnen van het VEDA beleidsprogramma 2007 - 2012
De VEDA is de meerdeheidspartij: 13/21 zetels). Dit is dus niet het beleidsprogrammma van de gehele gemeenteraad. Ook de oppostie: VD (7/21) en het Vlaams Belang (1/21) kunnen hier extra-punten aan toevoegen. ). Naargelang die "krachtlijnen" gerealiseerd worden of goeie verbeteringen brengen zal zwart gebruikt worden.


1 MOBILITEIT

1.1. Algemeen
De centra van De Panne en Adinkerke moeten in de mate van het mogelijke verkeersluw gemaakt worden, waarbij de veiligheid en het comfort van de zwakke weggebruikers prioritair zijn. In het bijzonder in de woonwijken worden hiervoor de nodige maatregelen getroffen.

In het kader van het verkeerscirculatieplan worden oplossingen gezocht voor de verkeerscongestie die veroorzaakt wordt door het zowel het doorgaand als het bestemmingsverkeer. Specifiek voor de toegang tot Plopsaland zoekt VEDA een gepaste, milieuvriendelijke oplossing voor ontlasting van de Adinkerkse dorpskern.

1.2. Openbaar vervoer
VEDA zal blijven pleiten :
- voor de doortrekking van de A 19 tussen Ieper en Veurne
- voor doortrekking van de spoor- of tramlijn naar Duinkerke
- voor uitbreiding en verbetering van de uurregeling van de spoorverbindingen met Brussel/Gent
- voor nieuwe busverbindingen tussen Adinkerke (Veld) en De Panne evenals tussen Adinkerke (Veld) en Veurne (kliniek) / Houtem / Bulskamp: BELBUS
- voor het opdrijven van het aantal opstapplaatsen in De Panne centrum

1.3. Fietsververkeer
De aanleg van nieuwe fietspaden zal gestimuleerd worden, in de mate van het mogelijke in een aparte fietsbedding, zoniet in kleurasfalt of afgescheiden door een demarcatielijn.

Volgende projecten van nieuwe fietspaden liggen ter studie : Stationsstraat Adinkerke (van overweg tot brug), langs de Zeedijk, tussen rotonde Esplanade en Kasteelstraat, tussen Koninklijke Baan en Kinonlaan, tussen De Panne en Veurne, rond de Houtsaegerduinen, in de Duinhoekstraat, de Noordhoekstraat, de Duinkerkelaan en de Nieuwpoortlaan.

1.4. Parkeerproblematiek
- Er moet parkeerruimte gecreëerd worden voor kortparkeerders in het centrum van De Panne (boven- of ondergronds). Mogelijke locaties :  Brouwerstraat (terreinen vroegere Rijkswacht), onder de nieuwe Zeelaan, onder het Koning Albertplein
- Langparkeerders moeten terecht kunnen : in ondergrondse garages (nieuw : Zeedijk, Canadezenplein) of in randparkings (actueel : Keesjesdreef, Koningsplein)

Volgende locaties komen in aanmerking voor uitbreiding parkeerruimte (mogelijks in meerdere lagen onder- en bovengronds) :
- Koningsplein
- vroegere stelplaats De Lijn
- Keesjesdreef

1.5. Diverse suggesties
- aanleggen van een parkingroute (mogelijks met vermelding van vrije capaciteit)
- mobilhomes verwijderen van Koningsplein en verwijzen naar de kampeerterreinen           


2 RUIMTELIJKE ORDENING

2.1. Kwalitatieve inbreiding
Ongeveer 75 % van de oppervlakte van de gemeente of 1828 ha is natuurgebied, agrarische zone of is op één of andere wijze beschermd gebied en niet geschikt voor bebouwing. De enige mogelijkheid om uit te breiden in onze gemeente is inbreiding.

Het woongebied omvat 325 ha of 13,6 % van de oppervlakte van de gemeente en het woonuitbreidingsgebied 40 ha of 1,7 %.

Het ontsluiten van woonuitbreidingsgebieden en het bouwrijp maken van de gronden is een prioriteit om tegemoet te kunnen komen aan de woonbehoeftes van de eigen bevolking, waarbij het accent moet gelegd worden op ééngezinswoningen.

VEDA zal verder inbreidingsprojecten stimuleren in die zones die geschikt zijn voor bebouwing en waar de bebouwde densiteit nu al hoog ligt. Zowel op esthetisch vlak (architectuur en gebruikte materialen) als op het vlak van het comfort zullen er hoge normen gehanteerd worden.

Tevens zullen kwalitatieve renovatieprojecten gestimuleerd worden.
Woonwijk Oosthoek is in dienst

2.2. Gemeentelijk bouwreglement
Er zal werk gemaakt worden van de opmaak van een nieuw gemeentelijk bouwreglement. Het bestaande is niet meer van deze tijd, is onvolledig en biedt geen houvast. Het is de bedoeling meer rechtszekerheid te creëren voor alle belanghebbenden, in casu de bouwheren, het gemeentebestuur en de gemeentelijke administratie.

2.3. Optimale bescherming Dumontwijk
We hebben een unieke Dumontwijk die als dorpszicht beschermd is. VEDA streeft er verder naar om deze wijk in zijn authenticiteit te bewaren en heeft reeds heel wat initiatieven genomen op dit vlak.
Op 7 juni 2006 heeft de gemeenteraad beslist opdracht te geven tot de opmaak van een herwaarderingsplan voor de Dumontwijk. Dit herwaarderingsplan is klaar sinds september 2008 maar wacht op finaal advies van "Onroerend Erfgoed" en de goedkeuring door de gemeenteraad. Inspraak van de bewoners/eigenaars via 2 duscussiewandelingen.Dit moet de eigenaars op termijn toelaten om subsidies aan te vragen voor renovatie- en onderhoudswerken aan hun woningen. Hierbij is de gemeente opnieuw bij de pioniers in Vlaanderen om een dergelijk initiatief te nemen. Alleen De Haan is momenteel goedgekeurd.Het is nuttig te vermelden dat er nu reeds interessante fiscale tegemoetkomingen bestaan bij renovatie.

Onder impuls van het gemeentebestuur is er voor de Dumontwijk ook een professioneel beeldkwaliteitsplan opgemaakt. De aanbevelingen van dit plan zullen dienen als handleiding bij de verdere verfraaiing van het straatbeeld in de wijk.           


3 OPENBARE WERKEN & INFRASTRUCTUUR

3.1. Containerpark
Overeenkomstig het structuurplan is er in Adinkerke (nabij de loodsen technische dienst in de Zwartenhoekstraat) een zone voorzien voor gehele of gedeeltelijke ontdubbeling van het containerpark.

3.2. Voetpaden
De renovatie van voetpaden en het ondergronds brengen van nutsleidingen wordt voortgezet. De Adinkerkse wijk ’t Veld en de Westhoek verkaveling komen hierbij prioritair aan bod. Alle voetpaden die aan heraanleg toe zijn worden geïnventariseerd en opgenomen in een meerjarenprogramma.

3.3. Dijk Adinkerke
Na vernieuwing van het rioleringsnet en aansluiting op het waterzuiveringsstation, wordt de Adinkerkse Dijk heraangelegd. In het ontwerp wordt vooral de nadruk gelegd op de wandel- en woonfunctie van deze zone. Hieraan wordt de creatie van een aanlegplaats en van faciliteiten ter bevordering van het riviertoerisme gekoppeld.

3.4. Zeedijk
De ondergrond werd verkocht aan een privé bedrijf voor de bouw van 900 parkeergarages. Met de opbrengst van de verkoop zal de Zeedijk over zijn volledige lengte verbreed en heraangelegd worden. Door een speelse, golvende vormgeving zal de actuele strakke rechtlijnigheid doorbroken worden. De Zeedijk moet een paradepaardje worden met dezelfde uitstraling als de Leopold I Esplanade.

3.5. Zeelaan
Een studie is aan de gang voor vernieuwing van de riolering en het subsidiedossier is in opmaak. De straat wordt volledig heraangelegd tussen de Markt en het kruispunt met de Nieuwpoortlaan/Duinkerkelaan. De Zeelaan, de commerciële slagader van De Panne, moet een aangename handel- en wandelstraat worden, met brede voetpaden, groenvoorzieningen en rustpunten. Het project zal gerealiseerd worden na uitgebreid overleg met de betrokken inwoners en handelaars. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om te bestuderen of een ruime ondergrondse parking financieel en technisch haalbaar is.

3.6. Andere projecten
Het Sloepenplein, Pierre Bortierplein, Koning Albertplein en de Koninginnelaan zullen tijdens de komende legislatuur heraangelegd worden.           


4 MILIEU & NATUUR

4.1. Natuur en recreatie
VEDA pleit verder voor verzoening tussen natuurbescherming en natuurbeleving. Onze natuurgebieden en reservaten mogen geenszins beschouwd worden als een bedreiging of een beperkende factor voor de ontwikkeling van de gemeente, maar als een troef voor de verdere ontplooiing van het toeristisch en recreatief aanbod. Onze bos- en duingebieden moeten dus maximaal toegankelijk zijn voor recreanten en natuurliefhebbers door de uitbreiding van het net van wandel-, mountainbike- en ruiterpaden. Overleg tussen VEDA en de intercommunale IWVA heeft er reeds toe geleid dat het domein Cabour weldra gedeeltelijk voor het publiek zal opengesteld worden. (alleen doorsteek)

4.2. Huisvuil en zwerfvuil
Er wordt verder gestreefd naar een goede en efficiënte huisvuilophaling Beperking van de restfractie door maximaal te selecteren geldt als belangrijkste doelstelling. Het principe “Wie selecteert betaalt minder” zal centraal staan. De inspanningen voor bestrijding van zwerfvuil, hondenpoep en vervuiling van het straatbeeld worden opgedreven. De mogelijkheden die daartoe geboden worden in het kader van het nieuw systeem van “gemeentelijke administratieve sancties” (GAS) zullen ten volle benut worden. De verwerking van het “weekend-afval” van tweedeverblijvers zal ondermeer aangepakt worden door de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers onder de nieuwe Zeedijk. Bovendien worden er grensoverschrijdende acties voor opruiming van zwerfvuil georganiseerd.

4.3. Groene gordel Adinkerke
In Adinkerke zijn natuurinrichtingswerken opgestart, meer bepaald in het Garzebekeveld en aan de Drie Vijvers. In het Garzebekeveld wordt een speelbos aangeplant met BMX-piste, wandel- en fietspaden en de putten Markey worden opgeknapt. Op de Zwarte Hoek worden werken uitgevoerd ter bescherming van de watervogels en de vegetatie. De nodige gronden werden aangekocht om langs de Langgeleedstraat een fiets-, wandel- en ruiterpad aan te leggen. Er komt nog een bijkomende strook langs de Smekaertstraat. Ter hoogte van de Maerestraat – die heraangelegd wordt – komt er voor de recreanten een brug over het kanaal en de autosnelweg wordt ondertunneld. Aldus worden de OostWesthoekduinen en de Moeren met elkaar verbonden ten behoeve van de wandelaars, fietsers en ruiters. Dit project wordt mede gesubsidieerd door Europese fondsen.           


5 CULTUUR

Als beleidsobjectief geldt dat de overheid het kader en de voorwaarden moet scheppen om kunst, cultuur en schoonheid voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken. VEDA zal dus verder proberen alle inwoners – ook de jeugd – te betrekken bij het cultureel leven door een brede waaier van activiteiten aan te bieden. Aldus wordt tegelijkertijd de uitstraling van de gemeente verhoogd.

De culturele infrastructuur werd de laatste jaren gevoelig gerenoveerd en uitgebreid. Cultuurbeleving is immers niet mogelijk zonder aangepaste infrastructuur. Bovendien steunt en animeert de gemeente de lokale culturele verenigingen op logistiek en financieel vlak. Het totaal subsidiepakket werd opgetrokken van 7.500 € naar 8.800 € per jaar. Er werd ook geïnvesteerd in de instandhouding en uitbreiding van ons cultureel patrimonium, ondermeer door de aankoop van kunstwerken waarvan er een aantal het straatbeeld sieren. Mede dank zij de positieve medewerking van Horeca De Panne hebben twee succesvolle edities van de openluchttentoonstelling “Beaufort” onze gemeente op de kaart gezet van het cultuurtoerisme.

Tijdens de komende legislatuur zal de renovatie van het atelier “Le Chalutier” van kunstschilder Louis Van den Eynde prioritair afgewerkt worden. Het zal dienen voor kleinschalige culturele initiatieven zoals aperitiefconcerten en theater, kleine happenings en tentoonstellingen. “Le Chalutier” zal eveneens fungeren als centrale ontmoetingsplaats in de erfgoedwandelingen.

De synergie tussen private en gemeentelijke initiatieven zal nog aangewakkerd worden, terwijl de intergemeentelijke culturele samenwerking verder uitgebouwd zal worden. Er zullen ook een aantal vernieuwende ideeën gestalte krijgen, zoals straattheater, kwalitatieve wijkfeesten, belle-époque wandelingen en een declamatietornooi. En ten slotte zal het 60-jarig bestaan van de Kink Kank Hoorn gevierd worden.      


6 TOERISME

Het toeristisch strategisch beleidsplan zal gefinaliseerd en, in overleg met alle betrokken belangengroepen, op een doordachte manier uitgevoerd worden. Daarbij wordt in eerste instantie het aangeboden product duidelijk gedefinieerd. Dit betekent dat de juiste opties zullen moeten genomen worden op diverse vlakken waaronder stadsvernieuwing, parkeermogelijkheden, mobiliteit, wandelcomfort, straatmeubilair en herinrichting van de wijken.

De doelstelling is het aanbieden van nog meer kwaliteit. Als we een sfeervoller en aangenamer product aanbieden, zal dit op termijn leiden tot meer kwaliteitstoerisme. Meer selectiviteit (zonder dat de gemeente zich daarbij elitair wil gaan opstellen) is daar een logisch gevolg van.

Wat het toeristisch evenementenaanbod betreft zal VEDA verdergaan op de ingeslagen weg. We laten ons daarbij leiden door twee grote krachtlijnen, met name een betere spreiding van de feesten over hoog- en laagseizoen en daarnaast het aanbieden van enkele thematische topevenementen. De erg geslaagde Leopoldfeesten of Dranouter-aan-Zee bijvoorbeeld illustreren dit. Dergelijke manifestaties hebben een belangrijke wervingskracht en ze krijgen veel aandacht in de media.           


7 SPORT, JEUGD, ONDERWIJS

In de polyvalente sportzaal worden sanitair, bevloering en kleedkamers vernieuwd, waarbij er maximaal gebruik zal gemaakt worden van milieuvriendelijke materialen en energiebesparende technieken.

Zowel op de Oosthoek als in Adinkerke (Achterveld, Tuinwijk) zullen er nieuwe petanquevelden (waarvan één overdekt) met sanitaire voorzieningen aangelegd worden. Hengelsporters zullen voortaan ook terecht kunnen in de opgefriste “putten Markey”. Daar wordt eveneens een speelweide voorzien, terwijl er in de Kromfortstraat een BMX-piste aangelegd zal worden. Er wordt bekeken of de aanleg van twee nieuwe fietspaden in het natuurgebied haalbaar is, meer bepaald van de J-Club naar de sportzaal op de Oosthoek en van de watertoren tot aan Duinendale (Duinhoekstraat).

Nabij de Kerkhoek worden twee bijkomende speeltuintjes aangelegd, waardoor het totaal aantal wijkspeelpleintjes over gans de gemeente op een 15-tal wordt gebracht. Bij elke nieuwe verkaveling of inbreiding zal de aanleg van speelzones opgelegd worden aan de promotoren.

Bij de heraanleg van de Zeedijk zal er nieuwe accommodatie voorzien worden voor de opvang van de surfers. Er worden initiatieven genomen om de kust- en strandvisserij te beschermen en “De Panne Schuilhaven” te promoten.

De jeugddienst zal instaan voor de organisatie van LAN-party’s (interactieve computergames) voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Het nieuw trefcentrum op het Koningsplein zal uitgerust worden met alle hedendaagse ICT-technieken (PC’s, internetaansluitingen, …). In dit centrum zullen de jongeren eveneens terecht kunnen voor “vrije podia” en soortgelijke initiatieven.

Het kunstonderwijs zal maximaal gepromoot worden en er zullen stappen gezet worden om een 3de en 4de leerjaar muziek aan te bieden in de leslokalen van De Korre.


8 SOCIAAL BELEID, HUISVESTING, WIJKWERKING

Een gemeentebestuur moet niet alleen waken over de welvaart maar ook zorgen voor het welzijn van de gemeenschap in het algemeen en van de kwetsbare groepen in het bijzonder. Via een zevental werkgroepen die zich buigen over alle aspecten van de sociale dienst- en hulpverlening, bereiden het OCMW en het gemeentebestuur samen een lokaal sociaal beleidsplan voor dat tegen eind 2007 de doelstellingen en de vereiste actiemiddelen voor de realisatie ervan moet bepalen.

Het tref- en dienstencentrum dat in aanbouw is op het Koningsplein en dat in 2007 operationeel zal zijn, moet enerzijds dienen als ontmoetingsplaats voor onze senioren en anderzijds als thuishaven voor de jeugd en het verenigingsleven. Bovendien zal het fungeren als een echt ”sociaal huis” en zullen er een aantal OCMW-diensten gehuisvest worden, ondermeer de ondersteuning van de thuiszorg, dienstverlening voor senioren, poets-, klusjes- en maaltijddienst, aanbieden van serviceflats, sociale huisvesting, begeleiding van kansarmen en inburgering.

Het aanbod aan serviceflats zal uitgebreid worden. Op korte termijn worden er op de Oosthoek (Noorddreef) 12 sociale huurwoningen gebouwd. In Adinkerke start binnenkort de bouw van 3 sociale huurappartementen, terwijl er in de Stationsstraat een complex van 14 à 16 huurappartementen opgericht zal worden.

Er zijn reeds een aantal wijkraden actief terwijl er andere in oprichting zijn via een samenwerkingsverband van gemeente, OCMW en Samenlevingsopbouw Westhoek.

De buurtwerking zal verder actief ondersteund worden en de opmaak van WOP’s (wijkontwikkelingsplannen) zal daarbij centraal staan. De organisatie van buurtfeesten zal gestimuleerd worden. De wijken moeten immers bruisen van het leven!
De buitenschoolse kinderopvang in De Jutter is nog verbeterd dankzij de uitgevoerde nieuwbouw. Op vraag van veel handelaars en zelfstandigen wordt er momenteel onderzocht of er ook tijdens de weekends kinderopvang kan georganiseerd worden.


9 SENIORENBELEID

De 60-plussers vertegenwoordigen zowat een derde van het totaal inwonersaantal van onze gemeente. Zowel de actieve als de zorg- of hulpbehoevende senioren, alsook de ouderenverenigingen, verdienen dus al onze aandacht. Een specifiek seniorenbeleidsplan zal opgenomen worden in het lokaal sociaal beleidsplan.

De samenwerking met de seniorenbonden, via het stimuleren en financieel steunen van hun activiteiten en initiatieven, zal verder ontwikkeld worden. Ook de realisatie van een buurtwerking voor senioren, gericht op het doorbreken van eenzaamheid of isolement, behoort tot de doelstellingen.

De uitbouw van het tref- en dienstencentrum op het Koningsplein zal een centrale rol spelen in de toekomstige seniorenwerking, niet alleen voor de dienstverlening maar evenzeer als ontmoetings- en ontspanningsruimte. Er zullen initiatieven genomen worden (in samenwerking met De Lijn) om het centrum ook vanuit Adinkerke (’t Veld) voor iedereen zo bereikbaar mogelijk te maken.

Voor de opvang van hulp- en zorgbehoevende senioren wordt de samenwerking met het RVT St. Bernardus nog geïntensifieerd. Voor dit rust- en verzorgingstehuis zullen uitbreidingsmogelijkheden gecreëerd worden, ondermeer met het oog op de oprichting van een dagcentrum.

Verder onderschrijft VEDA volgende aandachtspunten :
- de gemeente moet alle ondersteunende maatregelen bieden opdat de seniorenadviesraad optimaal zou kunnen functioneren
- de gemeente moet alles in het werk stellen opdat de senioren in de mate van het mogelijke in de vertrouwde omgeving zouden kunnen blijven wonen
- door zichtbaar aanwezige veiligheidsvoorzieningen wordt er gezorgd voor een veilig gevoel
- informatie moet op maat worden aangeboden en moet voor iedereen toegankelijk zijn (begrijpelijke taal, duidelijk lettertype)
- zowel cultuurbeleving als permanente vorming zijn ook voor senioren een basisrecht
- sport en beweging voor de oudere bevolking moet een volwaardige plaats krijgen in het senioren- en het sportbeleidNOG ENKELE TOETJES …

  • VEDA zal de periode en de uurregeling voor het betalend parkeren herzien. Hierover werd met Vinci Park een akkoord bereikt. Een concreet voorstel zal binnenkort aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
  • Omgevingshinder veroorzaakt door hondenpoep, sluikstorten, zwerfvuil en wildparkeren ergert terecht de mensen. Er zullen nog meer acties ondernomen worden om de inwoners en de toeristen te informeren en te sensibiliseren. Indien dit onvoldoende resultaten oplevert, zal er meer repressief opgetreden worden. Het nieuw systeem van “gemeentelijke administratieve sancties” (GAS) schept daartoe de mogelijkheid. Gemeentelijke ambtenaren die niet tot de politiediensten behoren, kunnen nu officiële vermaningen geven of boetes uitschrijven. Het aantal bevoegde ambtenaren wordt in 2007 uitgebreid naar minstens 4 maar wellicht zelfs 6 dergelijke “city watchers”.
  • In overleg met de betrokken belangengroepen en beroepsorganisaties zal er een aangepaste reglementering uitgewerkt worden voor de inname van voetpaden, de plaatsing van reclameruiters en de opstelling van terrassen.
  • Om het veiligheidsgevoel nog te verbeteren en de criminaliteit te bestrijden zal het aantal veiligheidscamera’s – waarvan het effect erg positief is – uitgebreid worden.
De totale gemeenteschuld die bij de aanvang van deze legislatuur 17.850.000 € bedroeg, zal eind 2006 teruggelopen zijn tot zowat 15.270.000 €. De schuldenlast zal dus met 2.580.000 € of ongeveer 16 % verminderd zijn. We zullen eind 2006 bovendien een indrukwekkend gecumuleerd begrotingsoverschot hebben van zowat 9.500.000 €. Deze gunstige situatie zal ons toelaten om ook in de volgende legislatuur, ondanks een ambitieus investeringsprogramma, geen nieuwe belastingen of retributies door te voeren. Dit is geen belofte, maar een formeel engagement.

 

Voor de visie van de oppositie op dit plan LEES>>>