De 13 Puntjes van De Bliedemaker

1 De Vlaamse Duinen - Les Dunes Flamande 4 Bouwvergunningen 7 Openstelling Houtsaegerduinen 10 Het Gemeentepark
2 Fietspaden 5 Nieuwe Zeedijk 8 Inrichting van Le Chalutier 11 The 7 summits
3 Wandelpad Esplanade-Wandeldijkijk 6 Promotie internetcommunicatie 9 BPA's (nu RUP's) 12 Opwaardering Dumontwijk
            13 Toegankelijkheid Duinen

 

 

 

 

 

 

 

Punt 1 : Vlaamse Duinen - Les Dunes Flamande
Het natuurreservaat de Westhoek is alom bekend bij veel natuurliefhebbers en wandelaars die hiervoor naar De Panne komen (soms tot 400 bezoekers/dag; ook druk bezocht in laag seizoen). Toen in 1957 de wetgeving gestemd werd over de staatsnatuurreservaten, werden direct uitvoeringsbesluiten genomen, om de 2 eerste grote natuurreservaten op te richten. De Hoge Venen in Wallonië en als compensatie de Westhoek in Vlaanderen (340 ha - nog niet de helft van ons huidig totaal natuurgebied: nl 750 ha (officieel "De Duinen en de Bossen van De Panne" genoemd: zie punt 13 LEES>>>)
Soms wordt vergeten dat amper 200 jaar geleden alle duinen van Nieuwpoort tot Duinkerke, één groot duinmassief vormden. Veel dynamiek en veel zandverstuivingen (de schamele vissershuisjes konden alleen maar overleven goed beschut aan de duinrand). (zie mooie film in De Nachtegaal: eerste verdiep; alle dagen open).
Gelukkig zijn we bevoordeeld in De Panne, door onze ligging aan de grens, waardoor we over nog veel meer dan 750 ha natuurgebied beschikken, want onze duinen lopen praktisch door tot in LEFFRINKOUCKE. De Fransen noemen dit gebied "Les Dunes Flamande" LEES>>>.
Op gebied van natuur zijn al die duinen zeer goed beschermd. Voor de wandelaars is er wel één probleem, nl de prikkeldraad afsluiting aan de grens. Ten gevolge de camping "Du Perroquet" is het niet toegelaten de grens over te steken tussen de Mol en het strand (= 1,5 km). Deze camping heeft 2 vergunningen (één zone aan het strand en één zone aan de Mol). Daartussen is een verbindingsweg op privaat terrein. Juist dit gedeelte wil de Franse overheid onteigenen. (procedure is reeds 10-tal jaar bezig). Juist in dit gedeelte (aansluitend op de dunes Du Perroquet) liggen de mooiste en de meest wilde duinen van onze kust (ook de hoogste!). Wat zou het mooi zijn om deze 2 mooiste duingebieden van de kust te laten aaneensluiten en het prikkeldraad over 1 km te verwijderen? Je moet beslist eens de wandeling maken via onze Romeinse Vlakte naar het kruis bovenop de Dunes du Calvaire in Bray-Dunes dorp (pas op: niet aan het prikkeldraad blijven hangen aan de grens). Zeer mooi + Picon drinken in Bray-Dunes + terugkeer met de DK-bus. Ik wil altijd meegaan!! (ongeveer 8 km-enkel).
Waarom doen we niet mee met onze Franse collega's en noemen we dit ganse gebied van LEFFRINKOUCKE tot en met DE PANNE gezamelijk: LES DUNES FLAMANDE - DE VLAAMSE DUINEN!!
(voor al dergelijke projecten zijn EUROREG subsidies te verkrijgen)

      Terug naar overzicht

Punt 2 : Fietspaden
Het fietstoerisme heeft zeer populair geworden. Onze polders en onze historische steden (Veurne, Bergues,...) zijn ideale bestemmingen om vanaf De Panne een fietstochtje te ondernemen. Het knooppuntennetwerk en de kustfietsroute kennen veel succes. En bovendien...fietsen is gezond!!!
Gedurende de laatste jaren zijn er veel vergaderingen en publieke evenementen geweest om te vragen naar een betere fietspadeninfrastructuur IN onze gemeente. Al deze documenten en voorstellen zijn overhandigd aan het gemeentebestuur en.... dat zijn er veel, veel te veel om hier uiteen te doen!!! (vb een laatste van de belgerinkel happening LEES>>>).
Gedurende de voorbije jaren kon het gemeentebestuur beroep doen op een subsidie-module van 80 % (hiervan heeft Koksijde zeer grandioos gebruik van gemaakt). Naar 't schijnt dat binnenkort een 100% subsidie-module aankomt. Dus zeker meer dan tijd om tot realisaties over te gaan. (zie verkiezingsfolders). Het meest dringende lijkt mij een oplossing voor een fietspad buiten de Stationsstraat. De veiligheidsargumenten zijn hier sterk genoeg om een onteigening te eisen. Idem Duinhoekstraat. (en zeker het gedeelte tussen Duits dorp en grens). Het was zo'n mooi plan, maar men heeft schrik voor de onteigeningen. Naar 't schijnt wilt Openbare Werken zonder problemen een voetgangers/fietstunnel bouwen onder de autosnelweg ter hoogte van het Groot Moerhof (mits weg aansluiting via Frankrijk - duinendecreet; slechts 2 x 1 week autosnelweg onderbreken!); het geplande brugje over het kanaal is wat moeilijker i.g.v. wegverkeer. Ikzelf heb ook een zestal jaar geleden hard aangedrongen om aan de Koninklijke Baan (ter hoogte van school) + Lindenlaan, langs beide kanten fietspaden te voorzien (was niet nodig: 30 km/u + school geen vragende partij) ect.....

       Terug naar overzicht

Punt 3 : Wandelpad Esplanade-Wandeldijkijk
Veel mensen (zowel toeristen als Pannenoars) wandelen graag eens op de wandeldijk aan zee tussen het Zeilwagencentrum en de grens (officieel: duinvoet-verstevigings-dijk). Tussen de esplanade en het zeilwagencentrum moet men ofwel op het "hard zand" gaan lopen ofwel binnenin tussen de appartementgebouwen lopen. (de "Nicolae Ceauşescu" wijk genoemd). Reeds meer dan 6 jaar werd in de Milieuraad in samenspraak met AMINAL (nu ANB) een wandelpad goedgekeurd, tussen het restaurant Imperial en het zeilwagencentrum. (in de zeereepduinen tussen de appartementgebouwen en het strand). Een probleempje is dat deze duinen in het duinendecreet liggen en een asfaltpad hierdoor niet toegelaten is. Vandaar half-verhard pad in schelpenklei. Ook in de huidige Milieuraad werd het plan van dit pad nog eens goedgekeurd. Deze zeereepduinen werden destijds geschonken door de Weshoekverkaveling aan de gemeente. Gedurende de laatste legislatuur werden ze doorverkocht aan AMINAL, die ook zal instaan voor het beheer. (dit is in feite een positieve zaak!). Intussen is dit padje er nog steeds niet en moeten de senioren en de minder mobielen maar hun plan trekken. Vandaar vraag om DRINGEND dit goedgekeurd pad te realiseren (cf padje tussen Nieuwpoort en Oostduinkerke). Kostprijs: verwaarloosbaar!
Ook de openbare duinen tussen de Dynastielaan en de Westhoekverkaveling (nu grotendeels volgroeid met duindoorn) zijn ook overgegaan naar ANB en zouden volgens de Milieuraad mogen ingericht worden als "speelduinen". Wanneer?: kostprijs verwijderen betonnen afsluiting + duindoorn: verwaarloosbaar!

      Terug naar overzicht

Punt 4 : Bouwvergunningen
Zoals terecht gezegd is één van de belangrijkste verwezenlijkingen van het huidige gemeentebestuur 2000-2006: het "gemeentelijk structuurplan". LEES>>> De horizon is niet 6 jaar maar 27 jaar. Hier werd (onder impuls van gemeentesecretaris Daniel) duidelijk bepaald wordt naar waar de gemeente naartoe wilt op gebied van Ruimtelijke Ordening. Deze verbintenissen zijn niet bindend en er kunnen ook wijzigingen ingebracht worden op dit plan, via een procedure langs de hogere overheid (zo zijn bijvoorbeeld parkings onder de Zeelaan niet voorzien). Ook aansnijding van extra woon-uitbreidingsgebieden zijn afgewezen. (buiten bestaande "oosthoek" + "achter de stationsstraat")
Omgekeerd zal het gemeentebestuur "ontvoogding" verkrijgen (= zullen zelf de bouwvergunningen kunnen goedkeuren en stedenbouw Brugge kan alleen maar schorsen in de eerste 22 dagen). Dus meer bevoegdheid voor De Panne en veel snellere procedure. Alleen moeten volgende puntjes nog in orde komen: LEES>>> en LEES>>> .
De keerzijde van de medaille is dat de bevoegdheid van het schepencollege sterk verhoogt. Lobbying en machtsmisbruik zijn mogelijk. In de evaluatievergadering van 30 mei te Brugge van de GECORO groepen in West Vlaanderen werd duidelijk op dit gevaar gewezen. (spijtig was onze secretaris Daniel niet aanwezig). Vandaar dat in meerdere gemeenten ofwel de belangrijke bouwdossiers voor advies vrijwillig via de GECORO passeren , ofwel via een speciale beoordelingscommissie passeren, waar ook experten aanwezig zijn. Dit is o.a. het systeem waarvoor ex-gemeentesecretaris Freddy Beun van Koksijde, met 38 jaar ervaring, voor geijverd heeft.LEES>>>      Terug naar overzicht

Punt 5 : Nieuwe Zeedijk
De zeedijk is en blijft het kroonjuweel van De Panne. (prioritair t.o.v. de Zeelaan). Wij hebben ongetwijfeld één van de mooiste zeedijken van de kust met zeer aangename terrasjes met typische parasol afbakening. Deze eigenheid tezamen met de mooi opgestelde rolkabinetjes moet zeker behouden blijven. Je zou kunnen spreken van een stukje erfgoed.
Anderzijds dringt een vermodernisering van het wegdek zich op. In het centrum onder 1/3 van de dijk zijn reeds lang garages gebouwd. Dit gedeelte zou dus nu al kunnen vernieuwd worden. De vraag naar garages is zeer groot (cf de hoge prijzen). Het zou dus goed zijn om onder de 2 andere derden ook garages te bouwen. (voorzien in Gemeentelijk Structuurplan van De Panne). Er kunnen aldus maximum 900 wagens meer onder de grond, die dus uit het straatbeeld zullen verdwijnen. (beslist een goede zaak). De gemeenteraad heeft de verkoop van de ondergrond reeds goedgekeurd. (4.000.000 €). De start van de bouwwerken was voorzien winter 06/07 (eerste van de 4 fasen). Ingevolge tegenstand vanwege de bevolking zal een nieuwe bouwvergunning ingediend worden. Hoofdreden: 9 gebouwtjes op het strand (waarvan 4 met een liftkokertje tot 4,2 m hoog buitenafmeting). Dit plan is in herziening vooral omdat de integratie van deze gebouwtjes in het nieuwe Zeedijkconcept nog niet klaar was. De gemeente heeft een architect aangesteld om het plan van de bovenbouw gedetailleerd uit te werken en eerst voor te leggen aan de bevolking. Een mooi concept zal zekerlijk de tegenstand tegen de storende elementen van de onderbouw sterk verminderen. Het is ook de bedoeling dat alle zijstraten tussen de Nieuwpoortlaan en de Duinkerkelaan mee gesaneerd worden (cf Walkierstraatje waar de Fox is). Ook het mobiliteitsplan zal moeten herzien worden (toegangen, restitutie verdwenen parkeerplaatsen, laad en loszones..)
Beslist een boeiend project met grote toekomstwaarde voor De Panne. Ook het fietsverkeer (kinderen + recreatief fietsen) moet bestudeerd worden. De randvoorwaarden zijn beperkt!! Dus geen eenvoudige opgave en het is dus niet verwonderlijk dat er zoveel bezwaren waren tegen het versneld bouwen van de onderbouw.
In DE BLIEDEMAKER werd destijds dit project als dusdanig steeds verdedigd, alleen felle bezwaren tegen de lelijke "kotjes". Laatste gemeenteraad hieromtent (6 juli) LEES>>> en voorgaanden. Sinsdien zijn er geen nieuwe ontwikkelingen meer. Er isdus nog veel werk aan de winkel en beslist een prioriteit voor het nieuw gemeentebestuur. Het project zal dan ook rustig ter advies voorgebracht worden aan de nieuwe GECORO (GEmeentelijk C0missie voor Ruimtelijke Ordening) (was zeker de bedoeling van Daniel Witdouck).

     Terug naar overzicht

Punt 6 : Promotie internetcommunicatie
Het internet heeft grondig de communicatie gewijzigd. De gemeente De Panne heeft hier altijd een voortrekkersrol in gespeeld. Dank zij onze secretaris Daniel Witdouck was De Panne in 2001 één van de eerste Vlaamse gemeenten met een E-loket. LEES>>> . Ook de website van de Bib is zeer goed LEES>>> evenals die van de senioren LEES>>> . Ook de toeristische dienst heeft reeds meermaals zijn website "gerestyled" en hierdoor meerdere prijzen gewonnen. Dit is zeer belangrijk, want wie gaat er nu nog op vakantie zonder eerst eens deftig rondgesurft te hebben voor zijn logies en de bezienswaardigheden van zijn vakantiebestemming. De administratie doet dus schitterend werk. Ook anderen in De Panne zijn zeer aktief op het net. LEES>>>
Spijtig dat nog zoveel mensen nog "internet-analfabeet" zijn. (is geen typisch De Panne-probleem). De seniorenverenigingen en CERVO-GO doen hier grote inspanningen voor. Maar toch vinden we dat dit een expliciet beleidspunt moet zijn van het nieuw gemeentebestuur. De politiekers maken daar nergens melding van in het mooie verkiezingsprogramma's. Zelf in de mooi VEDA brochure "Gisteren & Morgen" komt het thema internet niet aan bod. Men zou zelf denken dat ze schrik hebben van Internet (VEDA verkiezingsite nog niet gebruikt en alleen maar één kandidaatsite Martine D'Hooge LEES>>> . Vorig verkiezingscampagne was reeds vroeg grote bedrijvigheid op hun site. Ook een veel dynamischer aanpak in Koksijde met een 20-tal verkiezingssites LEES>>>).
Het begrip "interactieve website" betrouwen onze politiekers ook niet. "DepanneBlogt" heeft zijn logo moeten aanpassen omdat er teveel gelijkenis was met dit van de gemeente "Actieve Natuur" en men niet wou NIET dat een interactieve website een gemeenteinitiatief zou lijken. In Oostende heeft de gemeente juist een Forum ingelast op hun website (hebben ook de prijs gewonnen van modernste website)
De VLD is verwonderd van geen jongere kandidaten te vinden, maar ze hebben zelf nog geen website in De Panne!
Enkele voorstellen:
- gratis internettoegang voor de toeristen op alle openbare plaatsen waar toezicht (nu alleen in bib, maar veel te weinig PC's buiten de schooluren). Waarom niet in de hall toerisme? (cf toeristische dienst Westende,...)
- aandringen bij HORECA + andere handelszaken (vb bakkers..) om gratis internet aan te bieden (cf in alle hotelsin Alaska en Argentinia..)
- opleiding voor senioren en jeugd verder stimuleren
- aandringen bij HORECA om on-line boeking van de grond te krijgen (cf buitenland). Zou ook vlotte dienstverlening toelaten vanuit de toeristische dienst (moet wel inter-gemeentelijk aangepakt worden)
Een extra schepenbevoegdheid "Informatie" zou niet slecht zijn. Vooral veel wisselwerking tussen Toerisme en Cultuuractiviteiten. Zou ook kunnen waken over gecoördineerd medelen aan de pers + internet. (vb: Koksijde met Jan Loones LEES>>> ))

      Terug naar overzicht

Punt 7 : Openstelling Houtsaegerduinen (Folder LEES>>>) Het zou inderdaad goed zijn moest er een bijkomende ingang komen in de Houtsaegherduinen b.v. In de Vandermeerenlaan aan de grote poort en aldus een verbinding geven naar de het Taf Wallet centrum in Baaltje (vroeger "Home Pecher" genoemd). Verder er zal binnen enkele jaren geen sprake meer zijn van de Houtsaegherduinen het slibt immers toe met struiken en zijn de zandstroken zeldzaam aan het worden.

De Houtsaegerduinen en het Kerkepannebos vormen een ingesloten natuurgebied tussen de bewoning van De Panne en St.-Idesbald (Koksijde). De eigenlijke Houtsaegerduinen (80 ha) hebben sinds 1989 het statuut van Vlaams Natuurreservaat. Het aangrenzende Kerkepannebos (6 ha) werd in 2001 opgenomen in het reservaat. Dit natuurgebied is eigendom van het Vlaams Gewest en wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. (ANB). Destijds was dit het speelgebied van veel kinderen uit De Panne. Ook was het erg geliefd door de vele wandelaars die dwars door die duinen van het centrum van De Panne naar St.- Idesbald wandelden (naar Vlierhof, Siska..). Dan waren dit nog grotendeels "witte duinen". Sinds de afsluiting is de verstruweling door duindoorn enorm toegenomen (vb de natte zandpanne op einde marktlaan, waar veel kinderen speelden).Er zal binnen enkele jaren geen sprake meer zijn van de Houtsaegherduinen het slibt immers toe met struiken en zijn de zandstroken zeldzaam aan het worden.
Door een vroegere Milieuraden (gestart in 1999) werd bij ANB (vroeger AMINAL genoemd) aangedrongen om deze duinen terug voor het publiek toegankelijk te maken. Dit kon op voorwaarde dat er toezicht was. ANB kon zelf die kosten niet dragen (concentreren hun inspanningen op het Westhoekreservaat). Vandaar dat in de adviescommissie van 29 juni 2000 , op vraag van het huidig gemeentebestuur, besloten werd om de Houtsaegerduinen op meerdere plaatsen vrij toegankelijk te maken. Dit onder voorwaarde dat het gemeentebestuur in staat voor toezicht. (zie Beleidsplan: deel Grondgebiedszaken 1.2. De Natuurlijke Structuur LEES>>>). Een deeltijdse boswachter werd reeds aangesteld in mei 2001 en ANB heeft prompt het achterpoortje aan de Oosthoek permanent opengezet en 2 mooie wandelpaden opengekapt: het Houtsaegerpad en het Ollevierpad. Helaas was dit toezicht ruim onvoldoende en onbetrouwbaar om de poorten aan de Marktlaan of de bestaande grote poorten in de Vandermeerenlaan en anderzijds het Taf Wallet centrum open te stellen. Ook Koksijde heeft hiervoor geen middelen ter beschikking gesteld. Momenteel heeft ANB geen vertrouwen meer in dit beloofd "gemeentelijk toezicht" en de verdere openstelling zit wellicht definitief in de doofpot. Vandaar volgend tussenvoorstel:
Wandel + Fietsroute aan de rand van de Houtsaegerduinen, tussen het Canadezenplein en den Oosthoek.
Een strook zou afgezet worden met beperkt aantal verbindingen met de woonzone (cf "corridor" ter hoogte van de villa's van Sint Idesbald tussen het Strandpark en Taf Wallet centrum). Fietspad in schelpenzand (cf kustfietsroute). Op die manier zou men mooi kunnen wandelen van de markt naar Sint Idesbald via de Oosthoek. Ook moet aldaar de oude Degraevelaan tussen de Van Looylaan en het Taf Wallet centrum terug open gemaakt worden (zoals nu reeds getekend is op de wandelplannen - zie plan>>>). Ook zou men aldus kunnen fietsen van het Canadezenplein of de markt naar de Oosthoek om daar aan te sluiten op de nieuwe fietspaden die gepland zijn op de baan Veurne - De Panne. Beslist een haalbaar project voor de nieuwe schepen van milieu/natuur.
Mijn inziens zou de natte panne op het einde van de Marktlaan ook terug kunnen opengesteld worden als speelzone (na verwijdering duindoorn). Als beheersmaatregel heeft men die panne gedeeltelijk onstuweeld, maar met pover resultaat (buiten duizenguldenkruid zeer weinig zeldzame plantjes; ook nog geen rugstreeppadden gehoord of gezien). Daar zou dan ook het uitkijkplatform van de "7 summit" bereikbaar zijn.

     Terug naar overzicht

 

Punt 8 : Inrichting van Le Chalutier
Het gebouw Le Chalutier, Bortierlaan 25, kortweg het schildersatelier van Louis Vandenhende (de createur van het standbeeldje Pier Kloeffe) is een 5 tal jaren geleden in de schoot gevallen van onze de gemeente tezamen met een 100 tal schilderijen. Dit was een schenking vanwege erfgenaam de heer Goossens.
DANK zij de inzet van de Culturele Raad en vooral vanwege de voorzitter himself Yves Vanthuyne werd voorkomen dat de gemeente deze villa zou verkopen. DANK U YVES, zonder u was dit geen gemeentepartimonium meer!! (en we hebben al zoveel laten schieten)

Wel wordt gerekend op subsidiëring voor de restauratie. Na een lange omweg via Vlaams Erfgoed heeft de gemeente terug zelf de teugels in handen genomen en er een "beschermd monument" van laten maken (dan 80% subsidie + veilig voor de toekomst).

In de openbare Cultuurraad werden meerdere inventieve suggesties geopperd om dit gebouw een functie te geven in het geheel van de gemeentelijke culturele en toeristische infrastructuur. Na veel dralen werd toch eindelijk in de gemeenteraad van 7 juni 2006 een bijzonder bestek goedgekeurd. De studieopdracht wordt gegund na onderhandelingsprocedure. (alhoewel reeds een Pannese architect ingeschakeld werd?). De prijsraming bedraagt 25.000 euro.
Hopelijk komt vooruitgang in dit dossier en krijgen we in De Panne ook zo'n mooi villa-museumtje zoals in Westende. De ligging is zeer goed: in het centrum van de DUMONTWIJK LEES>>>

       Terug naar overzicht

Punt 9 . Bezonder Plannen van Aanleg (BPA) nu Ruimtelijke Uitvoerings Plannen genoemd (RUP)
Het gemeentelijk structuurplan is opgesteld en goedgekeurd gedurende het huidige gemeentebestuur. Een geweldig werk waarmee de huidige beleidsploeg fier mag zijn. LEES>>>. Dit plan geeft aan algemene visie naar de toekomst toe voor de ruimtelijke orde van onze gemeente. Deze visie moet nu verder geconcretiseerd worden en in de praktijk gebracht worden door het opstellen van BPA/RUP's voor elk gedeelte van De Panne. Ook de bestaande BPA's zouden moeten herzien worden in het licht van ons nieuw structuurplan. Hierdoor worden juridische instrumenten aangeboden die het mogelijk maken een vergunningenbeleid te voeren dat kadert in de wenselijke ruimtelijke structuur. De BPA’s die dateren van vóór 6 december 1976, behoudens deze die nadien in herziening gesteld zijn, zijn vervallen met ingang van 1 mei 2001. Ook het Algemeen Plan van Aanleg is vervallen.
Volgende BPA’s zijn vervallen:
− BPA nr.1A “Wijk Westhoek”
− BPA nr.5A - 6 “Ambachtstraat en omgeving”
− BPA nr. 7 “Nieuwpoortlaan West”
− BPA nr. 8A “Openbaar Park en omgeving”
− BPA nr. 8C “Ernest d’Arripelaan en omgeving”
− BPA nr. 14 “Zuidkant Maskenslaan”
− BPA nr. 16 “Bos Calmeyn”
Volgende BPA’s zijn nog steeds geldig:
− BPA nr. 2 “Nieuw Gemeentehuis” (is herzien)
− BPA nr. 3 “Maskenskwartier”
− BPA nr. 4 “St. Pieterskwartier”
− BPA nr. 17 “Oosthoek-Noord”
− BPA nr. 18 “Oosthoek-Zuid”
− BPA nr. 20 “Sportpark”
− BPA nr. 21 “De Drie Vijvers”
− BPA “Dorpscentrum Adinkerke”
− BPA “Langgeleed”
Ook zou DRINGEND een algemeen ruimtelijk uitvoeringsplan moeten opgesteld worden voor de zonevreemde lokale en recreatieve bedrijven, handel en horeca. (meerdere leven nu in rechtsonzekerheid)
In het structuurplan staat ook dat werk moet gemaakt worden van volgende RUP's:
- Opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan / BPA voor de Dumontwijk en de wijk ter hoogte van de Houtsaegerduinen, binnen de kern De Panne. (is reeds 2 jaar klaar in voorontwerp; maar politiekers komen er niet mee naar buiten)
- Opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan ter hoogte van de zeedijk – Nieuwpoortlaan – Duinkerkelaan – Zeelaan
- Opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan ter hoogte van de Zeelaan – Meeuwenlaan – Koninginnelaan – Nieuwpoortlaan (zogenoemd Houtsaegerkwartier)
Ook is een RUP nodig voor de camping Zeepark als "natuurverwevingsgebied"

Er is dus veel werk aan de winkel. De GECORO speelt hier een belangrijke advieserende rol. Voor de promotoren en eigenaars is het nodig om juist te weten wat mag en wat niet mag. (vb aantal verdiepingen). Zo is de Vivaldi verkocht en wordt geroddeld dat er 2 verdiepingen hoger zal mogen gebouwd worden aan de zuid zijde van de markt. Dat is van grote impact op de mogelijkheid om op de markt om nog zonneterrassen te kunnen uitbaten. Dergelijke zaken moeten voorafgaandelijk duidelijk vastgelegd worden in een RUP!

       Terug naar overzicht

Punt 10 . Het Gemeentepark
Van dit park kan iets moois gemaakt worden . Dit park is inderdaad zeer strategisch gelegen in het hart van onze gemeente. Het maakt ook deel uit van de Dumontwijk en heeft derhalve ook een historische waarde. Niet alleen de kant Zeelaan kan opgewaardeerd worden maar ook de achterzijde van het park (het is toch 3 ha groot!). Men kan veel verder gaan dan de vroegere adviezen van de milieuraad i.v.m. de natuur-inrichting. Benevens een panoramaplatform (dat reeds meerdere jaren aangekondigd wordt) biedt het park veel meer passieve recreatiemogelijkheden. Momenteel is dit park verwilderd zodanig dat van het oorspronkelijk duinkarakter niets meer ervaren wordt. Nochtans is één van de troeven van de Dumontwijk dat deze verkaveling gebouwd is met "eenheid van tijd; eenheid van architectuur en eenheid met de natuur" (hier te verstaan de duinen).(zie punt 12) Het ganse concept van het park moet dus grondig bekeken worden. Eerst moeten alle betrokken partijen (o.a. diverse adviesraden; Monumenten en Landschappen...) een visie definiëren hoe men deze duin (de "Kykhille"-duin) kan opwaarderen. Daarna kan pas een gespecialiseerd studiebureau een ontwerp uitwerken. Dit moet professioneel aangepakt worden en hiervoor dienen de nodige kredieten vrijgemaakt worden. Zowel de huidige meerderheid als de oppositie zouden dat als prioritair op de agenda 2007 willen zetten. Dit bleek duidelijk uit gemeenteraad van donderdag 23 maart 2006 LEES>>>. Dit punt werd aangebracht door de VD maar Schepen Marc Decoussemaeker heeft het diplomatisch doorverwezen naar de volgende bewindsploeg omdat hij op dit moment niet van plan was om zijn schepenambt voort te zetten. Dus iedereen staat erachter!

      Terug naar overzicht

Punt 11:"The 7 summits"
De laatste jaren zijn er in "De Duinen en de Bossen van De Panne" door ABN (het vroegere AMINAL) reeds meerdere mooie PANORAMA-PLATFORMS gebouwd. ZIE PLAN>>> (1 t/m 3)
1. Groene Biezenlaan: Westhoekduinen
2. Helmpad (bijna aan cde grens): Westhoekduinen
3. Artistenpad: de polders
Er zijn nog enkele schitterende locaties waar zo'n PANORAMA-PLATFORM zou kunnen aangelegd worden
4. De Slufters: naast het wandelpad op de duinvoetversteviging (zie foto)
5. Het gemeentepark (vroeger villa Star): Dumontwijk + zicht tot Duinkerke
6. De Houtsaegerduinen: op de paraboolduin achter de Marktlaan (via corridor; zie ander punt)
7. De Kletsekop: Oosthoekduinen kant Veurnestraat
Het zou een mooie toeristische attractie worden om in de steeds kortere verlofperioden toch nog deze "7 summits" te bezoeken. Waarom geen getuigschrift geven aan degene die 7 mooie foto's kan opsturen? Je mag er nu al gerust enkele opsturen naar De Bliedemaker om dit punt 11 beter te illustreren. (ik heb maar kleine camera)

      Terug naar overzicht

Punt 12: Opwaardering Dumontwijk
Als je aan 10 Vlamingen vraagt "Kent u de Dumontwijk in De Panne", dan zullen er misschien 1 of 2 "ja" zeggen. Vraag je "Kent u de concessie van De Haan?" dan krijg je 8 of 9 "ja"s. Wat zijn we toch bescheiden in De Panne voor de promotie van onze beschermde villawijk. Monumenten en Landschappen (M&L) beweert dat onze wijk meer waardevol is dan De Haan. In de Dumontwijk is er "eenheid met de natuur" (duinenrelief grotendeels behouden); "eenheid in architectuur" ( 80% van de architecten Dumont) en "eenheid in tijd" (meeste villa's zijn gebouwd tussen 1900 en 1914). LEES>>>
Indien je als Pannenoar nog niet deelgenomen hebt aan een geleide wandeling in de Dumontwijk dan moet je dat beslist eens doen. Secretaris Daniel was van plan om zo'n wandeling te organiseren voor zijn kader en de GECORO.
Het is nu 11 jaar dat deze wijk het wettelijk statuut van "beschermd stadsgezicht" heeft. In dit besluit staat de lijst van de "beeldbepalende" gevels. Voor elke ingreep moet men het "bindend advies" vragen aan M&L. Zij hebben ook een de extensieve lijst met alles wat zij als patrimonium beschouwen en dus bewaard moet blijven. Het is dus beslist onjuist dat niets in de Dumontwijk mag afgebroken worden. Voor aanbouw, nieuwbouw en herbouw (van de woningen die niet op die lijst staan) zijn zij zeer soepel: vb Posthotel zou afgebroken mogen worden want de buitengevel is niet waardevol. De nieuwbouw gedeelten zijn per voorkeur eigentijds want "kitsch" is taptoe. Het is dus niet waar dat geen renovatie mogelijk is in de Dumontwijk. (vb. wellicht wordt binnenkort het grootste gedeelte van de Regina Maris gesloopt, maar het oude villaatje aan de Bortierlaan is verkocht en zal afzonderlijk gerestaureerd worden en is reeds afzonderlijk verkocht)). En het gezegde in één van de laatste VLD-burgerkranten dat "..de Dumontwijk een Bokrijk wordt.." is dus kleingeestig.
Integendeel, zolang het ministerieel besluit standhoudt, zal deze wijk aan de immobiliënwoede weerstaan. Dit is de enige plaats in De Panne bad waar je nog een villaatje kunt kopen met zekerheid dat je niet omringd wordt door appartementblokken. Er is ook een gemeentelijk BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) opgesteld mede door de GECORO, klaar voor openbaar onderzoek, om de bouwvolume's te reglementeren. (nu bestaat niets, maar het huidig ontwerp wordt reeds gevolgd door stedenbouw). Spijtig is het bijna 2 jaar dat bepaalde schepenen, o.a. Serge Van Damme, die werkzaamheden geblokkeerd hebben. LEES>>> Secretaris Daniel zei onlangs in een GECORO vergadering: "..Ik ben maar een ambtenaar en als de politiek een dossier blokkeert dan werk ik daar niet verder meer aan...". Spijtig, want er waren reeds meerdere vergaderingen geweest met M&L niet alleen over dat BPA maar ook over het aansluitend "Herwaarderingsplan" LEES>>>, het "Verkeerscirculatieplan" en de "Inrichting van het openbaar domein" om de Dumontwijk op te waarderen. Ook schepenen Marc Decoussemaeker en Roland Florizoone hebben beide hier een voortrekkersrol gespeeld. In feite zijn er geen problemen met het residentieel gedeelte van het beschermd gedeelte, maar de gemeente beschouwt ook het gedeelte tussen de Witte Berglaan en de Duinkerklaan als Dumontwijk in bovenstaande projecten. Dit + de commerciële belangen in de Duinkerkelaan (zuid) en de Zeelaan (west) zijn oorzaak dat dit dossier tot heden niet voldoende moedig aangepakt werd. Er is dus werk aan de winkel voor het volgend gemeentebestuur. Vandaar volgende suggesties:
- afwerken van het gemeentelijk BPA (met 2 zones: beschermd gedeelte en niet beschermd gedeelte)
- Opstellen van het gemeentelijk Herwaarderingsplan in samenwerking met M&L (is ook de voorwaarde om 40% subsidie te krijgen via M&L: zowel voor inwoners als voor gemeente). Het is in eerste instantie de gemeente zelf die moet bepalen waar zij naartoe willen met die wijk en niet M&L (dixit M&L)
- inrichten van ALLEEN de beschermde Dumontwijk als WOONERF (nu al wettelijk zo, maar automobilist voelt niet dat hij plots in een woonerf komt. Fransen weten ook niet wat een P is op de toegelaten parkeerplaatsen: (Payant? Privé? pour Pannois uniquement?..). ZIE>>> Hiervoor nodig: drastische heraanleg van de straten. Geen voetpaden meer (visserslaan) immers voetganger heeft voorrang en wandelt in midden van de straat. Maximum snelheid in woonerf is 20 km/u.

Het huidig gemeentebestuur heeft al meerder malen een goede aanzet gegeven tot veel van die punten maar van realisatie is nog weinig terecht gekomen. Ook hebben zijn nog maar zeer weinig geïnvesteerd voor de opwaardering van de wijk. De eerste fase van het verkeerscirculatieplan is alvast een grote verbetering (quasi zonder kosten). Wel zijn veel burgers nu bezig met hun woning te renoveren. Er beweegt dus iets in die wijk (ook te zien aan de stijging van de verkoopprijzen)-

       Terug naar overzicht


Punt 13: Maximale toegankelijk van onze natuurgebieden met respect voor de Natuur

Sinds maart 2006 luidt het logo van De Panne luidt "actieve natuur". LEES>>>. Inderdaad dit is de grootste troef van onze gemeente naar de toekomst toe, zowel voor de natuur zelf als voor het toerisme (zonder de inwoners en de tweede verblijvers niet te vergeten). Het natuurreservaat "De Westhoek" met zijn "Romeinse Vlakte" was het eerste Natuurreservaat in Vlaanderen als compensatie voor het Waalse natuurreservaat "De Hoge Venen". Dit was in 1957, dus volgend jaar is er een gezamenlijke viering van 50 jaar natuurreservaten in België. (die van de Hoge Venen komen naar hier en wij gaan naar daar). Maar De Panne heeft nog veel meer uitzonderlijke natuurgebieden:

Overzicht natuurterreinen van De Panne 2003 (situatie 2003)
Gebied Gemeente Status Opp. (ha)
De Westhoek De Panne VNR 341,00
Houtsaegerduinen & Kerkepannebos De Panne VNR 86,00
Duinzoom Oosthoek Adinkerke VNR 16,60
COC De Panne VNR 1,90
ARGO De Panne VNR 2,30
Zwartenhoek (3 vijvers) Adinkerke VNR/Natuurdomein 20,00
Garzebekeveld Adinkerke Natuurdomein 15,00
Noordmoerse Hoek Adinkerke Natuurdomein 7,80
Molenhoek Adinkerke Natuurdomein 3,20
Cabourweg Adinkerke Natuurdomein 1,40
M.D. Duinhoekstraat De Panne Natuurdomein 0,80
De Nachtegaal + Olmendreef De Panne Natuurdomein 3,20
Oosthoekduinen De Panne Natuurdomein 57,80
Dynastielaan De Panne VNR 0,80
Koninklijke Schenking De Panne VNR 3,10
Cabourduinen Adinkerke Natuurdomein 87,95
Krakeelduinen De Panne Natuurdomein 53,82
Calmeynbos De Panne Natuurdomein 47,10
      749,77
Bron:Milieudienst 2004 Zie ook    

De Westhoek is algemmen bekent maar dit is nog niet de kleine helft van onze 750 ha. Sinds verleden jaar noemen we het gehele natuurcomplex "De Duinen en de Bossen van De Panne". LEES>>> . Het mooie is inderdaad dat we werkelijk een "Groene Gordel" hebben rond onze gemeente (goed te zien vanuit de panorama-toren van Plopsaland). We zijn dus niet alleen de gemeente met de meeste duinen, maar we gaan er ook prat op dat deze duinengebieden quasi aaneengesloten zijn. Er bestaat een "Groene Gordel Wandeling" van De Panne van 15 km, een ganse dag door de natuur en slechts 3 maal een straat over. Veel van die duinen zijn gedeeltelijk toegankelijk (in cursief) maar het vervelende is dat men deze wandeling niet kan doen zonder de "sleutels van de duinen". ANB (vroeger AMINAL) heeft de laatste jaren zeer kwistig omgesprongen met veel nieuwe afsluitingen. (Oosthoekduinen, Krakeelduinen, Westhoek, 3 vijvers...). Het is overduidelijk dat bescherming en de promotie hand in hand gaan, zonder interesse van een breed publiek, zowel inwoners als bezoekers, kan er géén optimale steun van waardering noch bescherming ontstaan bij de brede lagen van de bevolking.
Als natuurgids begrijp ik zeer goed dat waardevolle stukken MOETEN afgesloten worden. Dat zijn absoluut noodzakelijke rustgebieden voor dieren en kweekkamers voor zeldzame planten. Er zijn zwaar beschermde soorten die betreding niet verdragen. De overheid heeft ook aan de reservaten de plicht opgelegd voor de bescherming van de biodiversiteit. Dat betekent dat toerisme daar aan ondergeschikt is. Anderzijds zijn deze reservaten ingericht met gemeenschapsgeld en moeten dus ook opengesteld worden voor de belastingsbetaler (cf de wetgeving in Frankrijk). Het zijn meestal geen eigendommen van De Panne maar de gemeente zou, via hun kanalen met ANB meer inspraak moeten hebben in deze openstelling. De secretaris en schepen Marc Decoussemaeker hebben, mede door hun goede relaties met ANB, hebben daar reeds veel voor gedaan.
Er zou ook moeten voldoende aandacht geschonken worden voor de toegankelijkheid van van enkele wandelpaden voor minder mobielen : rolstoelen, mensen op krukken, moeilijke stappers, jonge ouders en grootouders met buggy's, ... Toegangspaden zouden dus verhard moeten zijn. Voor het verharden van wandelpaden in natuurgebieden (bossen, ...) een is bouwvergunning nodig is. Maar met een beetje creativiteit zijn wel oplossingen mogelijk zoals "verhard schelpenzand" (cf kustfietsroute tussen De Panne en Sint Idesbald + deel door de Doornpanne achter den hoge blekker.
Suggesties:
- openstelling Houtsaegerduinen via meer dan 1 toegang, mits toezicht (tussenkomst toezichtskosten door Koksijde en De Panne)
- fiets- en wandelpad vanaf Canadezenplein naar de Oosthoek aan de rand van de Houtsaegerduinen
- verbinding Taf Wallet met Van Looylaan
- wandelpad vanaf de Esplanade naar clublokaal Zeilwagens (in zeereepduinen)
- verbinden Westhoekreservaat met Dunes du Perroquet (onteigening van tussenliggend gedeelte is lopende in Frankrijk - wel probleem met weg camping die moet blijven)
- wegnemen afsluiting tussen Krakeelduinen en Westhoekreservaat. Het voorstel werd niet weerhouden uit schrik voor indringing van de recreatie mountainbikers. Intussen is de overlast van de mountainbikers grotendeels opgelost en lijkt het mij niet meer nodig alle wandelaars te straffen. In het Westhoekreservaat is ook streng toezicht. Daar heb ik nog niet veel mountain-bikers zich zien wagen.
- wegnemen betonnen platen in Krakeelduinen (naast waterextractieleidingen die niet meer gebruikt worden)+ wegnemen afsluitingen. (dan zullen daar geen mountain-bikers meer rijden). Dit is reeds opgenomen in het Beheersplan. Deze worden na 2010 verwijderd. Reeds goedgekeurd door de Raad van Bestuur. (dus nog wat wachten)
- openstellen Agrogebied (naast Nachtegaal) + COC (aan sportcentrum)
- doorsteek maken vanuit voorkant Nachtegaal naar Houtsaegerduinen via de Lijnvissersstraat en de oude weg naast kasteel (cf Structuurplan)
- openstellen Zwartenhoek (3 vijvers)
- gedeeltelijke openstelling van Cabour of althans de rand aan de Veldweg. (IWVA is eigendom van onze 6 Westhoekgemeenten) mits voorwaarden uiteraard en respect voor de beschermde bunkers F&F en Stutspunkt Schlieffen.
- enkele wandelpaden toegankelijkheid maken voor minder mobielen
- aanleg van fietsparkings aan alle vertrekpunten van de wandelingen (vb aan Groene Biezenlaan ter hoogte van Panoramaplatform is paardeparking voorzien maar geen fietsparking)
- wandelpaden niet meer aanleggen per deelgebied maar dwars over de grenzen heen van de deelgebieden onafhankelijk van de 3 publieke eigenaars (gemeente, IWVA en ANB) LEES>>>
Kortom iedere wandelaar of natuurliefhebber moet de "Groene Gordel van De Panne" kunnen doen zonder de "sleutels van de duinen"

       Terug naar overzicht
-