Donderdag, 11 maart 2010

Artikel(s) opgestuurd door lezer(s)

"Meneer Kloeffe, uit goede bronnen hebben wij vernomen dat u hier gaat vertrekken?"

Opgestuurd door Eddy Pyliser.
Interview met Pier Kloeffe.

".. Waarom kijk den Pier naar de zee ? Hij kan het niet meer aanzien wat er gebeurd achter zijn rug...." Lees onderaan >>>

PS: een verwijzing wilt niet zeggen dat DE BLIEDEMAKER met alles akkoord is.
Deze tekst is wel ludiek opgevat.

 Debatteer mee
 0 reacties Geef uw mening

 

Heraanleggen fietspad naar den Oosthoek
Opgestuurd door Jean-Pierre Goderis:

"... Graag wilde ik toch even mijn onbegrip kwijt over het heraanleggen van het fietspad in de Veurnestraat tot aan de Oosthoek.
Als ik het goed begrepen heb wil men het fietspad verleggen naar de zijde van de weg waar de auto's rijden ipv van een buffer (geparkeerde auto's) te hebben voor de veiligheid van de fietsers.
Alle 'fietspade'-specialisten waar onder de 'fietsersbond.be' zijn het erover eens dat een buffer beter en noodzakelijk is, cfr hieronder een uittreksel uit hun criteria voor het veilig maken van fietspaden.
"..De buffer t.o.v. de rijweg werd als derde parameter geëvalueerd. Buffer is uiteraard zowel voor veiligheid als comfort belangrijk. Om te komen tot een aanvaardbare berekening van de buffer werd zowel de boordsteen van het fietspad (of de strepen indien geschilderd) als de goot van de weg en - indien aanwezig- de verharde of groene zone daartussen opgemeten. Indien er zich een haag bevond tussen het fietspad werd de hoogte van de haag meegeteld (bvb boordsteen 15cm + groene graszone zonder haag 50cm + goot 30 cm = 95cm buffer. Bij verhoogde fietspaden werd de opkant meegeteld.
Parkeerzones tussen de weg en het fietspad werden ook meegeteld tenzij er zich veel auto's bevonden en er minder dan 60cm ruimte was tussen de geparkeerde auto's en het fietspad..."

Wat doet men in De Panne, net het omgekeerde. Ik begrijp dit niet...  zoals zoveel beslissingen in De Panne..".

 Debatteer mee
 4 reacties Geef uw mening
van alexandre salomez     12/03/2010  9:30

"..de situatie in de Veurnestraat dus terug omkeren naar het ouder systeem, waarbij het fietspad aan de weg zelf grenst, tja... Een beetje een keuze tussen de pest en de cholera.
Misschien doet het nieuwe fietspad De Panne-Veurne de eurocentjes vallen. Hopelijk kan de Panne (ten laatste in de volgende legislatuur) met de Veurnestraat waardig aansluiten op het élan.
Liever dus misschien gelaten zoals het was, tot er een grondige en totale (en misschien revolutionaire?) heraanpak komt van de Veurnestraat mét aansluiting van de Koksijdeweg en het nieuwe fietspad van en naar Veurne? .."
van Alexandre Salomez     11/03/2010  22:31

"..Alles heeft zo inderdaad zijn voor- en nadelen. Tussen de blauwe distel en de koksijdeweg kan men als voetganger en bij het in-en uitladen van de auto de situatie als onveilig ervaren (dus ook ter hoogte van de Jutter). Een (daar redelijk smal) fietspad met tweerichtingsverkeer als in de Zeelaan van Koksijde vangt ook weinig tot geen (hier wel bij momenten massaal) schoolgaand verkeer.
Toch zou het heel interessant zijn plannen te zien uittekenen van een zo breed mogelijk wandelvoetpad aan de ene kant met een functioneel voetpad aan de andere kant en een bredere 'fietssnelweg', volledig gescheiden van de weg, met behoud van zoveel mogelijk parkeerplaatsen. Tussen de Aldi en Keesjesdreef zijn er (aan deze zijde) geen zijstraten. Lijkt me niet echt utopie bij de brede boulevard die de Veurnestraat is, zelfs al is het een provincieweg waar men niet alles over te zeggen heeft. Integendeel, misschien kan het wel een visitekaartje worden.
Intussen blijven we dus 'brandjes blussen'... "

van josé decoussemaeker     11/03/2010  13:37

"Ik dacht dat Koksijde juist ondermeer om die reden recent een dubbel fietspad aangelegd heeft in de Zeelaan tussen het dorp en het rond punt aan de Lejeunelaan. Vroeger (onder burgemeester Degrieck) is hier in de gemeenteraad fel over gediscuteerd bij de heraanleg van de Veurnestraat. Het nadeel van de uitkomende auto's uit de zijstraten woog niet op t.o.v. het beschermingsaspect zoals u het voorstelt (er zijn immers weinig zijstraten). Maar ik weet niet we het kunnen vragen?. Wie zetelt nu nog in de verkeerscommissie  van De Panne?" 

van Jean-Pierre Goderis     19/04/2010  21:01

"...Ik kom even terug op mijn reactie op het aanleggen van het fietspad in de Veurnestraat. Ik dacht dat die 'verkeerde keuze' werken tegen eind maart voltooid zouden zijn.
Ze zijn zelfs nog niet begonnen, doch misschien was het maart 2011.
De openbare werken worden echt goed gepland in De Panne! .."
 
 

Artikels van DE BLIEDEMAKER - SPECIAAL NUMMER VOLLEDIG OVER DE DUMONTWIJK

15 jaar Dumontwijk

De bescherming van de Dumontwijk is aan zijn 15 de jaar. Het was immers op 9 juni 1995 dat Vlaams Minister Johan Sauwens het ministerieel besluit betreffende de bescherming als stadsgezicht van de oudste verkaveling van De Panne ondertekende.


Vandaag 11 maart beleven we terug een belangrijke mijlpaal. Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) komt het Herwaarderingsplan voor de Dumontwijk ondertekenen in het Park Hotel. Dit kadert in een uitgebreider werkbezoek


In 1995 was het het minder feest. Toen waren er hectische discussies in de diverse openbare vergaderingen over het Pro en Contra van de bescherming. (gemeentehuis; De Ferme..). Het huidige VEDA schepencollege heeft destijds bij de Raad van State een aanvraag ingediend tot vernietiging van het beschermingsbesluit. Met het herziene besluit van december 2006 is alles nu zeer duidelijk.
Momenteel noemen veel Pannenoars, tweede verblijvers en vooral ook toeristen deze bescherming een zege. Ook de verkoopwaarden van de dumontvilla's gaan duidelijk de hoogte in. (de eigenaars zijn tevreden maar voor de eigen bevolking is het moeilijk om daar nog iets te kopen).

Intussen is de attitude geëvolueerd. Men begint te weten wat je wel en niet mag veranderen in die wijk. Ook moet niet alles in dezelfde stijl blijven. Ook weet men nu duidelijk dat niet alle gebouwen waardevol zijn (nl ongeveer 70%) en dat men de andere mag herbouwen in hedendaagse bouwstijl. Zo wordt de Eden Palace (het vroegere Regina Maris) één van de meest prestigieuze appartementcomplexen van De Panne. Daarbij ligt het in een zeer rustige omgeving. Een mooi voorbeeld van een nieuwbouw gecombineerd met een restauratiedossier.


Ook vele oude cottagevilla's hebben sindsdien bouwvergunningen verkregen om moderne uitbreidingen bij te bouwen. (vb Villa Miette hieronder)

De Dumontwijk is dus geen "tweede Bokrijk" maar een evoluerende wijk waar ook plaats is voor kleine zelfstandigen

 Debatteer mee
 0 reacties Geef uw mening

 

 
Ken de Dumontwijk

De wijk evolueert naar een rustige wandelwijk ook genietbaar voor de vele senioren die naar de kust komen. De eerste fase van het verkeerscirculatieplan heeft er een woonerf van gemaakt zodat het doorgaand verkeer zogoed als onmogelijk is en het parkeerzoekend verkeer is ook sterk ontmoedigd. Intussen is ook de tuin van het Park Hotel een zeer gewaardeerd tuinterras zo dicht van de hectische drukte van de Zeedijk. Ook hebben veel eigenaars en toeristen de wijk leren appreciëren ingevolge hun deelname aan de Dumontwandelingen. Maar niet iedereen houdt van een wandeling in groep. Vandaag ziet men veel mensen rondkijken met documenten, meestal afgedrukt vanop de Dumontwebsite of aangekocht op de Toeristische Dienst.(8 euro- 53p).
Ook de bewoners hebben zich onderling beter leren kennen ingevolge de informele maandelijkse Happy Hour
(ieder eerste zaterdag van de maand in het Park Hotel om 16 uur reeds sinds 2 augustus 2008).
Het is fijn wonen in de wijk.

Website Dumontwijk

 Debatteer mee
 0 reacties Geef uw mening

 

 
Het Herwaarderingsplan

Vandaag 11 maart wordt terug een grote stap voorwaarts gezet met het officialiseren van het mooi geïllustreerde Herwaarderingsplan . (zie kaft hierboven)
Dit herwaarderingsplan vormt het juridische kader om publieke en/of private initiatieven die bijdragen tot de herwaardering van de Dumontwijk te stimuleren via betoelaging. Deze subsidies zijn enkel van toepassing op elementen die vanuit historisch onderzoek kunnen worden aangetoond en teruggebracht. Dank zij dit plan kunnen de gemeente en de inwoners samen iets doen om de historische geest van de wijk te bevorderen. Dit plan bestaat uit 2 delen. Het tekstgedeelte waar de geschiedenis beschreven wordt met een visie naar de toekomst. Het tweede gedeelte is een oplijsting en inventarisatie van elk waardevol gebouw aan de hand van de waardevolle historische elementen. Het was een monnikenwerk om de erfgoedkenmerken van ieder gebouw te inventariseren. Het zijn juist deze zaken die Onroerend Erfgoed wil behouden en laten restaureren. Vandaar dat de burger hiervoor een jaarlijks geplafonneerde subsidie kan ontvangen van 40 %. Hopelijk is de voorlichtingsvergadering van 3 april 2010 niet te laat om nog te beginnen aan de restauratiewerken voor de zomer. Immers veel eigenaars hebben hun werken uitgesteld wetende dat deze subsidie zal beschikbaar worden.

Maar ook het gemeentebestuur kan van deze subsidie genieten om het openbaar domein in de vroegere sfeer te brengen. Het eerste dergelijk project zit al in de "pipeline": nl. de facelift van het gemeentelijk park. Andere prioriteiten zijn de poorteffecten van de toegangstraten en de 2 andere pleintjes:nl. de omgeving van de Onze Lieve Vrouwekerk en het Koning Albert I pleintje. Maar ook voor de straatinrichting is een mooie visie voorgesteld. Er zijn 3 types van asfaltloze straten. Mooie plannen, maar het zou toch wenselijk zijn om op korte termijn een dergelijk stukje straat te realiseren om de bevolking te tonen waar men naartoe wilt. Het plan was een zeer lange bevalling met veel inspraak van de bewoners. Het studiebureau Omgeving heeft hierop ingespeeld en mooi werk geleverd.

De open veraag is nu: "Welke politieke partij zet zich daarvoor nu in?" Blijkbaar niet de Open VLD te lezen in hun laatste burgerkrant. Men hoopt nog steeds- om immobilia redenen- enkele commerciële panden uit het beschermingsdecreet te krijgen. Dit is evenwel een utopie.


Ontwerp GRUP

Het Herwaarderingsplan geeft talrijke suggesties inzake mobiliteit, infrastructuur, groenbeleid, inrichting publieke ruimten, enz.. Daarom pleit Onroerend Erfgoed om vanuit dit herwaarderingsplan de krachtlijnen door te vertalen in het "Ruimtelijk Uitvoerings Plan Dumontwijk dat momenteel in de schuif zit van het schepencollege na een negatief advies van de GECORO in september 2009. (zie ontwerp hierboven). Dit zou veel meer rechtszekerheid geven aan alle betrokkenen (eigenaars en promotoren), niet alleen voor nieuwbouw (70%) maar ook voor allerhande uitbreidingen. Dit GRUP heeft de gemeente zelf in handen maar men werkt er reeds 8 jaar aan. Ook de parkeerproblematiek hoort hierbij.

Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur om dit bijzonder waardevol cultuurhistorisch erfgoed te valoriseren en te promoten. Na een lange incubatietijd van 15 jaar is het gemeentebestuur nu volop op de goede weg om de Dumontwijk op te waarderen. Een ander pijnpunt is de restauratie van Le Chalutier (eigendom van de gemeente).
De laatste jaren werden reeds veel restauratiewerken uitgevoerd door de inwoners van de Dumontwijk.
Nu zal de gemeente zelf ook een duit in het zakje moeten steken om er een rustige villaparkwijk van te maken. Zowel de inwoner als de toerist heeft behoefte aan dergelijke wandelstraten waar de nostalgie van het verleden nog tastbaar is. Een villa ingericht als tearoom of een klein restaurantje zou heel welkom zijn!
We zijn op de goede weg.

   
 Debatteer mee
 1 reacties Geef uw mening

van Anita Ghislain     21/03/2010  23:47

"..Op 16 maart 2010 kregen alle eigenaars een brief die te maken heeft met de Dumontwijk.  Mooi initiatief maar tot onze verbazing moeten we vaststellen dat alleen de gebouwen ingekleurd in het rood mogen benificiëren voor onderhouds-of herwaarderingswerkzaamheden aan specifiek in het plan opgesomde erfgoedkenmerken. Aan deze wordt een premie toegekend van 40% van de uitgaven. Als men weet dat de gemeeente De Panne zo lelijk doet voor alle gebouwen die te maken hebben met De Dumontwijk gelegen aan de Zeelaan, voor het minste van schrijven van gordijnen zijn niet conform, schilderwerk moet herdaan worden. Is dit het herwaarderingsplan met enkel 12 rood ingekleurde gebouwen ?  Ewel dan is men verbaasd over waarom de gemeente De Panne ons dit schrijven zendt ?"

Rechtzitting door DE BLIEDEMAKER:
Je hebt het verkeerd begrepen maar je bent niet alleen.
De kopie in bijlage met de brief van de gemeente is van desdanige slechte kwaliteit dat men de grijs ingekleurde gebouwen niet kan onderscheiden (beter plan in bijlage)
ALLEEN deze grijze gebouwen (ongeveer 30%) zijn niet waardevol en zullen niet genieten van de premie.
De andere kunnen wel genieten van een premie om de erfgoedkenmerken te herstellen of te onderhouden
Voor ieder van die 70% van de gebouwen bestaat in bijlage van het Herwaarderingsplan een individuele fiche met de erfgoedkenmerken (een enorm werk geweest). De enkele rode gebouwen zijn de volledig "beschermde monumenten" die al lang sinds 1995 over premies kunnen beschikken.
Dus de meeste gebouwen komen in aanmerking voor de premie, ook in de zeelaan
Meer hoor je ook op onze maandelijke Happy Hour van de "vrienden van de dumontwijk" LEES>>> waar je steeds welkom bent

 
Documentatie Dumontwijk
De DUMONTWIJK-website werd recentelijk sterk verbeterd. Deze website werd 5 jaar geleden opgezet om de Dumontwandelingen te documenteren. Deze wandelingen hebben aanleiding gegeven tot veel nieuwe informatie van de deelnemers en enthousiaste eigenaars (waarvoor dank). Dit alles werd nu volledig bijgevoegd in deze website. Ook het fotomateriaal werd gevoelig uitgebreid (500-tal foto's). Vooral het gedeelte WANDELING werd grondig uitgewerkt en door MV in het Frans vertaald (omdat er ook veel Franssprekenden zich over deze wijk ontfermen)

Er werd een speciale WIKI-uitbreiding voorzien om allerlei documentatie over de wijk bijeen te houden. Lees>>>
Op deze site kunt u ook naar enkele leuke filmpjes kijken: Kijk>>>

 Debatteer mee
 0 reacties Geef uw mening

 

 
Suggesties in het kader van de 15 verjaardag van de wijk


- een professioneel geïllustreerde brochure uitgeven over de Dumontwijk
- opening Le Chalutier als museum
- MP3/iPod wandeling (cf Koksijde)
- speciale editie van Monumentendag
- heruitgave van het boek "Chronique d'un temps perdu"
- infoborden bij bepaalde villa's
- wandelbanken
- afvalbakken + hondenpoep (naast elkaar)
- tea-room in villa
- resto in villa
- GECOMO (=GEmeentelijke COmmissie MOnumentenzorg),met een afgevaardigde van   Onroerend Erfgoed

 Debatteer mee
 0 reacties Geef uw mening

 

 
Park Hotel
Twee jaar geleden werd dit hotel van de afbraak gered dank zij de aankoop door Burcho en Kathleen. Sinds dien heeft deze plaats reputatie verdiend door zijn barbecues en thema avonden. Ook de bewoners van de wijk zijn er goed thuis o.a. dankzij de maandelijkse Happy Hours. Lees>>>
Minder bekend zijn de zeevruchtenfestivals.
Zo is er eentje volgende zaterdag. Een aanrader. Je kan je nog inschrijven LEES>>>
 Debatteer mee
 0 reacties Geef uw mening

 

 
Gemeentelijke restauratiepremies te Koksijde

Misschien een idee voor de gemeente De Panne voor de mooie villa's die NIET in de Dumontwijk gelegen zijn?
Kijk (adressen openklikken) >>>?
"..Om het behoud en de restauratie van waardevolle panden te stimuleren, voorziet het gemeentebestuur van Koksijde jaarlijks een budget voor de "gemeentelijke restauratiepremie voor waardevol niet-beschermd erfgoed". De GECOMO (GEmeentelijke COmmissie MOnumentenzorg),met een afgevaardigde van de cel Onroerend Erfgoed van het Agentschap R-O Vlaanderen, adviseert het college van burgemeester en schepenen omtrent de toekenning van de premie. Momenteel komen enkel de niet-beschermde panden met vier sterren voor deze premie in aanmerking.
Hieronder vindt u het subsidiereglement en aanvraagformulier..."

reglement restauratiepremie
Aanvraagformulier restauratiepremie

 Debatteer mee
 0 reacties Geef uw mening

 

 
Gedenkplaat Depage teruggevonden


In de Depagelaan te De Panne hangt aan de gevel van het vroeger hospitaal l'Océan een gedenkplaat. Deze plaat is UNESCO WERELDOORLOGERFGOED lees>>>>
Wat was mijn verwondering groot toen na de restauratie van de gevel deze plaat niet meer teruggekomen is.
Gelukkig goed nieuws van Geert Vanthuyne:"..Men heeft na zeer veel telefoontjes de plaat kunnen localiseren..".
Komt dus in orde!

Niet vergeten: Voordracht met als titel "Dokter Depage en koningin Elisabeth: Helden van 'De Grote Oorlog'? Fake of niet?" door prof...
Wil je nog meer weten over het Rode Kruis Hospitaal l'Océan kom dan naar deze aperitieflezing op zondag 25 april (erfgoeddag) of Lees>>>

 Debatteer mee
 0 reacties Geef uw mening

 

 
Eerste villa's van de beroemde Architect Jos Vierin in de Dumontwijk (herhaling van 22 jan 2010))
Na het bezoek van de minister werd nog aangebeld bij de villa's van architect Jos Viérin om te horen hoe de bewoners wachten op deze subsidies om deze verder te restaureren. Lees de intervieuws in kranten het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws van vrijdag.

Villa Marie


Villa Stormvogel

Jos Viérin is beslist de architect die het meest het uitzicht van onze kustprovincie bepaald heeft. Zonder Vièrin zou Diksmuide en Nieuwpoort na de wederopbouw na de Wereldoorlog I er gans anders uitgezien hebben. Ook Brugge zou niet zijn huidige charme hebben. Architect Vièrin is er immers 17 jaar Schepen van Openbare Werken geweest en heeft zeer streng toegezien op de toepassing van de restauraties. Hij was immers ook gans zijn loopbaan actief bij Monumenten en Landschappen.
De Panne kent Vièrin als de architect van de Onze Lieve Vrouwe Kerk, het station in Adinkerke, een ontwerp van de Schuilhavzen en een 7-tal van de pareltjes van de Dumontwijk.
Ook heeft Jos Viérin 3 maanden in De Panne verbleven op het einde van WOI ten einde de wederopbouw voor te bereiden dit in opdracht van de Belgische regering in ballingschap in Saint Andresse.
Over het belang van Viérin voor De Panne heeft Depanne Leeft (pag 4) in 2009 een mooi en uitgebreid artikel geschreven....maar er wordt weing GEDAAN om Viérin in ere te herstellen. Waarom niet de Visserslaan de "Jos Viérinlaan" noemen? (daar staan 4 van zijn realisaties!). In Koksijde ware dat zekerlijk gebeurd. Daar zal men binnenkort alle straatnaammonumentjes afbreken en vervangen door plaatjes waar telkens de betekenis van de straatnaam zal uitgelegd worden.
Dit alles kunt U uitgebreid vinden in het prachtig boek uitgegeven in november 2009. Zeker iets om te kopen!!
Op de website van DE DUMONTWIJK vind U een samenvatting van deze gegevens die iedere fiere Pannenoar zou moeten weten. LEES>>>>
 Debatteer mee
  0 reacties Geef uw mening