Dinsdag, 3 maart 2009

Nieuws uit de gemeente

Zijn we veilig in De Panne voor een superstorm?

Op 10 februari raasde een korte maar krachtige storm over de Vlaamse kust (zie op DepanneBlogt: Storm en Is't e were! ).
Het was springtij en de wind blies NW, een gevaarlijke combinatie. Ter hoogte van de Bortierplaats, werd de bulldozer ingeschakeld omdat de dichtst bij zee gelegen loods van de Pannevissers bedreigd werd. De foto's op DepanneBlogt versterkten alleen maar het alarmerende beeld. En dus staken Noël en DE BLIEDEMAKER de koppen bij elkaar toen het schuim verdwenen was en gingen op zoek naar wat er zich allemaal had afgespeeld.
Voor de verdere vastellingen en bedenkingen over de veiligheid bij tegen overstromingen bij stijgende zeewaterspiegel. Lees verder>>
Deze bezorgdheid werd ook geuit door de CD&Vplus in de laatste gemeenteraad. Bemerk dat bij overstroming niet zozeer de gebouwen/kelders op de Zeedijk zullen geteisterd worden maar dat vooral de lagere pannen achter de zeedijk zullen vollopen (dumontwijk; esplanade, koninginnelaan..). (cf de plaatsen waar wateroverlast was op 8 augustus 2007). De Zeedijk is hoger gelegen en licht oplopend naar Oostelijke richting (ongeveer 30 cm).

Alvast bedankt voor uw reactie!

 
De beste PICON van de streek

De beste "PICON au vin blanc" (meestal "Picon Maison genoemd) moet je niet in Frankrijk drinken maar wel degelijk in België. Het is algemeen gekend dat de consumpties in België merkelijk goedkoper zijn dan in Frankrijk. Zelfs aan de Mol zie je duidelijk het verschil tussen bijvoorbeeld de TIFFANY's en de etablissementen net over de grens. In eerstgenoemde zijn de Picons wellicht dubbel zo groot en aan lagere prijs. (een glas met minder glas). Maar je moet zover niet gaan. DE BLIEDEMAKER (= PICONkenner) denkt de beste Picon gevonden te hebben in het estaminet "De Verloren Gernoare" aan de democratische prijs van 3,25 euro. (zeer gezellig etablissement rechtover station van Adinkerke.Kaart). Ook de bediening is er zeer vriendelijk en de snackkeuze zeer origineel.
Maar als je meer wilt weten over PICON? LEES>>
Alvast bedankt voor uw reactie!

 
WIKI: bijlagen van de website DUMONTWIJK in nieuw kleedje
De druk bezochte website van de DUMONTWIJK heeft een uitbreiding voor de minder essentiële bijlagen, die veel website-geheugen ruimte vergen. Vandaar dat onder de rubriek "Documentatie" doorverwezen wordt naar een nieuwe site op GOOGLE waar veel fotomateriaal en filmpjes kunnen opgeladen worden. Rechtstreekse toegang via deze LINK: http://sites.google.com/site/dumontwijk/
GEZOCHT: nog meer materiaal van de Dumontwijk om deze documentatie uit te breiden. Er bestaat ook een speciale Blog "De Vrienden van de Dumontwijk" met vele actualiteit-informatie: o.a. het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurpan Dumontwijk (GRUP vroeger BPA) LINK: http://dumontwijk.skynetblogs.be/
(links: de 2 wandelbrochures te verkrijgen op de Toeristische Dienst)
Alvast bedankt voor uw reactie!

 
Pannesprokkels

- grote opkomst voor de begrafenis van "Freddy van de Santos" LEES>>> Guy Florizoone heeft een uitvoerige beschrijving gegeven van de levensloop van Freddy. Organist Verplancke Steven heeft de uitmuntende sopraan zangeres,...begeleid en dan nog zonder micro.

- de grote werken aan de vernieuwing van de Koninklijke Baan zelf zullen pas starten in Koksijde in september 2009 met veel meer verkeershinder dan de huidige werken die alleen maar de vervanging van de tramsporen betreffen. De gemeente Koksijde zal daar fors investeren in nieuwe fietspaden. (met 80 à 100% subsidie) tussen de Kursaallaan en de grens met De Panne. Er komt ook een nieuw voetpad en veilige tramoversteken. Wanneer begint De Panne aan hun fietspadenbeloften?.. (o.a. De Panne - Veurne;...).
Ook Nieuwpoort start binnenkort met een grote verkeersrotonde voor de Westkustringweg.

- Gemeenteraad van 24 februari:
Het definitief ontwerp van de heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen de Zeedijk en de Nieuwpoortlaan-Duinkerkelaan werd er goedgekeurd. Uitvoering in september 2009 (momenteel alleen voorzien dat de Robinson zijn "open wegneembaar terras met luifel" (definitie?) defintief zal kunnen terugplaatsen in juni. Rest pleintje in juli en augustus een voorlopige betonlaag. Ook het aanstellen van een ontwerper.voor de heraanleg van het gemeentelijk park wordt aanbesteed. (subsidie verkregen van ANB van 144.350 euro + subsidie van "Onroerend Erfgoed"?)

- ANB stelt voor om de 2 scoutslocaties aan de Oosthoek te herlocaliseren. ( (vroeger Scouts, nu KSA) Dit mag geen overheidsbeslissing worden maar is een gemeentelijke bevoegdheid. Welke acties hiertegen? (Lees ook Het Nieuwsblad>>>)

- Zeer ludieke actie op het strand. IJsberenduiken. Veel volk alhoewel weinig aankondiging door de gemeente: LEES>>>

- De lente is in aantocht want de crocusjes bloeien LEES>>

- "De bibliotheek van De Panne telde vorig jaar 4.031 actieve leden. Een stijging met 106 leden of 3procent ten opzichte van 2007. Dat is goed voor een notering in de top tien van de Vlaamse bibliotheken. Er werden 114.000 uitleningen genoteerd, 10procent meer dan in 2007". (bron: Het Nieuwsblad)

- BLIEDE NIEUWS: de PANNETHEKA.BE website van Jacqueline is terug bereikbaar na een probleem met de domeinregistratie. Jacqueline heeft enkele dagen zeer ongelukkig rondgelopen zonder haar website KIJK>>>

- op 3 april opent de beenhouwerij St Hubert terug in de Nieuwpoortlaan. Rechtover is een nieuwe winkel met "algemene voedingswaren". (waar vroeger de paaldanseressen waren)

Alvast bedankt voor uw reactie!

 
Openstelling Houtsaegerduinen
Op het voorgaand artikel is weinig reactie binnengekomen. Lees artikel>>>. DE BLIEDEMAKER is verwonderd dat niettegenstaande de grote lezers aantallen er weinig interesse is om hier iets te ondernemen. Volgend nummer een artikel over het aantal km afsluitdraad in de duinen van De Panne.
Alvast bedankt voor uw reactie!

 
Carnaval en "Dirkje Dewitte"

Tot over enkele jaren werd carnaval traditioneel fel gevierd in De Panne. De dinsdag voor aswoensdag was de hoogdag in overvolle café's. Enerzijds "maschers",die van café naar café gingen, om burgers hun zaligheid te geven en anderzijds burgers die graag eens in de belangstelling stonden en tegen een spotje konden.
Deze traditie is de laatste jaren doodgebloed maar toch wordt op café nog veel gesproken over deze vieringen.Voorbeeld onderstaande anekdote:

"De groep vrienden van "Dirkje van d'Oude Panne" was altijd zeer origineel verkleed. Ieder jaar werd met grote verwachting uitgezien met welk thema ze nu weer zouden afkomen: (men verkende de groep telkens door de allures van Dirk)
Op een zekere keer kwamen ze de Anvers binnen en strooiden de ganse zaak + het publiek vol met ultra kleine confetti es (ik denk van ponskaarten). Het heeft maanden geduurd eer Joriska de laatste confetti opgekuist gekregen heeft. Vandaar dat ze Dirkje vroeg om haar dat nooit meer aan te doen "Ik beloof het u Joriska van dat nooit meer te doen" zei Dirkje.
Wat gebeurde het volgend jaar? De groep kwam binnen en gooide de propvolle café vol met chocolade Smarties. Je moet je voorstellen die gekleurde Smarties. Tegen de muren, op de mensen, in de pinten (die alle kleuren kregen). Dagen heeft Josiska de grond moeten kuisen van de chocolade van de platgetrapte Smarties. "Ik beloof het u Joriska van dat nooit meer te doen" zei Dirkje terug.
Volgend jaar stopte een chique koets met paard voor den Anvers. Wie stapte uit? Madame de Pompadoer (Dirkje) met haar hofdames. Nu ziet het er deftig uit! Maar nee, ze zijn nog maar binnen of ze halen spuitbussen boven en spuiten de ganse zaak + publiek met een ongelooflijk slecht riekende parfum. Het heeft dagen gestonken in den Anvers. "Ik beloof het u Joriska van dat nooit meer te doen" zei Dirje terug.
Wat volgend jaar? Een bende Chinezen komt binnen en hebben authentieke wierookvaten mee waarmee ze in een mum van tijd de ganse café in de rook zetten. "Ik beloof het u Joriska van dat nooit meer te doen" zei Dirkje
Volgend jaar....er was geen Carnavalviering meer (pas op: zeker niet door Dirkje)
Zo zijn er nog veel carnaval-anecdoten. Wie stuurt er op?

Alvast bedankt voor uw reactie!

 
PETITIE: "Herinrichtingsplan gemeentelijk park"

Het college van burgemeester en schepenen heeft de omwonenden van het Park een gepersonaliseerde brief geschreven aangaande een petitie opgestart door Julien Bostijn en een 30-tal bewoners, uitsluitend van de Zeelaan ter hoogte van het Park.
Sommigen interpreteren deze brief alsof zijzelf ook die petitie zouden ondertekend hebben, wat niet zo bedoeld is. Men wil alleen de "ongerustheid" wegnemen door bepaalde roddel en de geïntereseerden uitnodigen om de eerste ontwerpplannen te komen inkijken op het gemeentehuis (bij Luc Anno: Dienst Ruimtelijke Ordening).

Dit ontwerp werd door het studiebureau OMGEVING voorgesteld op de openbare bijeenkomst van 31 oktober 2008 LEES Persmededeling>>> (dan heeft men wel vergeten de bewoners vanwaar de petitie komt uit te nodigen). In de laatste gemeenteraad werd unaniem de opdracht voor de bestelling van het definitief ontwerp goedgekeurd.
In bovenstaande brief belooft de gemeente meer informatie te geven van zodra het definitieve ontwerp klaar is.

In DE BLIEDEMAKER zijn het laatste jaar meerdere mededelingen verschenen over het Herwaarderingsplan en in het bijzonder de herinrichting van het Gemeentepark. Al deze artikels waren uiterst positief over het nieuwe en gedurfde project. Dat de heer Julien Bostijn maar eens naar volgende artikels surft:
- Visie over het gemeentepark
- Voorontwerp Herwaarderingsplan
Ook in de schoot van de "Vrienden van de Dumontwijk" werd zeer positief bericht over dit projecjt
- Herwaarderingsplan is klaar
DE BLIEDEMAKER is dus zeker NIET "ongerust" over dit project maar is het roerend eens dat het project een grote meerwaarde zal meebrengen voor de Zeelaan en de Dumontwijk. Ook heeft DE BLIEDEMAKER met grote tevredenheid de toegekende subsidie meegedeeld.

In de petitie klaagt men vooral het drastisch kappen van bomen aan en vreest men dat daardoor de vogeltjes zullen verdwijnen.

Het is inderdaad juist dat de top van de Thiriarduin terug in zijn natuurlijk karakter zal hersteld worden met helmaanplanting en dus minder vogeltjes. Maar lager waar ook veel bomen zullen verdwijnen komt een gediversifieerd duinstuweel. Dergerlijke biotoop is veel rijker aan vogeltjes dan een bosbiotoop (waarom hebben de "vroege vogelwandelingen" zo'n groot succes? Men wandelt dan hoofzakelijk in de duinen en weinig in het bos Vooral aan de scheiding duin-bos vindt men de grootste vogelrijkdom). De minder nestjes op de duintop zullen dus gecompenseerd worden door meer vogels in het struweel.
Ook zandverstuiving is onder controle bij goede fixatie met helm ("biezen" in 't dialect), wat de bedoeling is.

Mijn geburen en vrienden kennen zeer goed mijn expliciet geuite enthousiasme aangaande dit project en zouden dus nooit kunnen geloven dat ik dergelijke antipetitie zou getekend hebben.

Ik vraag mij ook af wie van de ondertekenaars van deze petitie de moeite gedaan heeft om naar de 2 bovenvermelde voorstelingen te komen of om ten minste de plannen te zijn gaan inkijken op de dienst Ruimtelijke Ordening.

Alvast bedankt voor uw reactie!

 
Nieuwe verkaveling tussen Calmeynlaan en Fazantenlaan

Herken je nog deze plaats.
De verkavelingsvergunning is in uitvoering voor 7 luxueuse villa's.
Alvast bedankt voor uw reactie!