Visie over het gemeentepark (stand october 2008)
(korte samenvatting van de nota van de studie van bureau OMGEVING")

De visie over het Park is geïntegreerd in de globale uitgewerkte visie van de Dumontwijk in het Gemeentelijk Structuurplan en het Herwaarderingsplan. (LEES>>>>>)

De belangrijkste poort naar de Dumontwijk is het gemeentepark. Als enige groene poort tot de wijk bezit het park met zijn karakteristieke reliëf een waardevol landschappelijk restant van het duinkarakter van de wijk. In de 2 discussiewandelingen met de bewoners bleek dat dit duinerelict in het midden van De Panne als zeer waardevol wordt ervaren. Wel ontbreekt iets in het park: nl de majestueuze Villa Star. (één van de 5 villa's op de 5 duintoppen). Een reïncarnatie van Villa Star is nodig. Herbouwen zou afbreuk doen aan wat ooit beter was. De plek waar de villa stond moet opnieuw vlot toegankelijk zijn waardoor het verheven gevoel over de wijk te kunnen kijken opnieuw voelbaar wordt. Door de sokkel van de sous-sol + de ingangstrap terug op de bouwen tot het niveau van de bel-étage en de vroegere binnenindeling van de villa te laten uitkomen op die vloer. (footprint) Dan hebben we niet alleen een uitstekend panorama platform maar beklemtonen we ook de vroegere stedenbouwkundige structuur in het reliëfrijke landschap. In de eetkamer wordt een compositie van twee eigentijdse "Dumontbanken" voorzien met middenin een eettafel (men zal bovenop dus kunnen pick-nicken) alhoewel de grote pick-nick zone voorzien is dicht bij de Zeelaan). Er komt ook een abstract lijnenspel gevormd door witte houten palen die de muren suggereren
Het huidige park is momenteel nauwelijks toegankelijk en dat wordt door de bewoners en gebruikers als zeer storend en als een gemiste kans ervaren. Toegankelijkheid moet verhoogd worden. Niet zozeer door veel bijkomende toegangen maar door een verhoogde transparantie. (zeer veel bomen kappen). Ook is het wenselijk een duidelijk ecologische en educatieve verhaallijn in te brengen. De diverse stadia van het ontwikkelingsproces van een duin moeten aantrekkelijk in beeld gebracht worden: witte duin met helm die verder evolueert naar duin met struiken (duindoorn; vlier..) en nog verder naar verbossing. De detailinvulling van deze diverse zones gebeurt in nauwe samenspraak met het "Agentschap Natuur en Bos". (vroegere AMINAL) (voor het instandhouden van de helmduinen denkt men om de 2 jaar vers zeezand te moeten opbrengen). De 3 landschapstypes uit onze natuur zullen dus aanwezig zijn in het park en dat zal zeker de aantrekkingskracht bevorderen. De "kale" helmduin bovenaan rond de reïncarnatie van de Villa Star, rondom maar lager duindoornstruweel en vooraan (Zeelaan) en achteraan (villa Doll) boomclusters. De juiste indeling staat op een groot plan. Geen afsluitingen om de aanplantingen te beschermen!
De Thiriarweg en de Hoge Duinenlaan worden in hun vroegere oorspronkelijke stijl hersteld (gebakken kleiklinkers tonrond aangelegd met groenstrook aan weerszijden). De beeldbepalende historische muurtjes worden hersteld en sommige opnieuw recht opgemetst (aan duinzijde bijgestaan door onzichtbaar betonnen L-profiel). Voor de parkpaden is gekozen voor een solide betonverharding met het patroon van ribbeltjes zoals op het "hard zand" aan zee. Daarnaast is nog een fijnmazig netwerk van niet verharde paden bedoeld voor spelende kinderen (wel gestabiliseerd met houtschors).
Het Gebruik door de diverse doelgroepen:
1. De toerist/recreant:
Informatie via horizontale paneeltjes op de historische muurtjes in de Hogeduinenlaan ("leerlijn" genoemd) over de ontstaansgeschiedenis van de duinen en verder de Dumontwijk. Wanneer ze dat wensen kunnen ze naar het uitkijkpunt wandelen waar ze de omvang van de wijk kunnen overschouwen.
2. De bewoner/wandelaar:
Mooie wandelcircuit voor dagelijkse wandelingetjes van de omliggende wijken. Twee rustplaatsen ingebouwd (midden in Kykhilgedeelte met schaduw en aan uitzichtpunt in de zon te midden van het helmduin). Ook hondentoilet strategisch gepositioneerd in het dichte struweel (zie plan)
3. De jongeren:
Mogelijkheden waar verwacht wordt dat jongeren zullen samenkomen: zit-, hang- en ligmuurtje kant Zeelaan ofwel rond de sokkel van het uitkijkpunt. In ieder geval zal het park een voldoende transparante structuur hebben waardoor ruimtes niet uitnodigen voor criminaliteit.
4. Kinderen:
De grootste uitdaging is om het park kindvriendelijk te maken. Geen kant en klaar speeltoestellen maar ruimte en mogelijkheden om hun energie en fantasie de vrije loop te laten. Daarom voorziet het project een aantal objecten, routes en opvallende elementen die de volgende afwisseling in spel beogen: beklimbaarheid, beglijdbaarheis, bespringbaarheid, parcours, labyrint, educatie, opdrachten uitvoeren...
Vandaar speelbosje met houten platform en klimtouw. Nodig materiaal aanwezig om "kampje" te kunnen maken. Op het uitkijkpunt kunnen ze hun eigen huishouding nabootsen. Ook verrekijker voor kinderen. Tussen het uitkijkplatform en het speelbos is er de speelduin in het witte zand. Avonturenstruweel en de leerlijn. Veel suggesties staan in het rapport.

Ook een lijst met streekeigene planten en bomen voor de 3 natuurtypes, een kostenraming (slechts 420.000 euro) en een idee van de onderhoudsinspanningen. Er zijn ook suggesties voor de verdere communicatie naar de buurtbewoners toe. -

Een totale visie van de wijk is terug te vinden in het Herwaarderingsplan:

1. Een herstel van de wijk als eenheid: beklemtonen van een duidelijke samenhang binnen de wijk inzake architectuur en openbaar domein, die zich duidelijk zal onderscheiden van de nabije omgeving. Samenhangend materiaalgebruik moet de eenheid in de wijk herstellen. Ook het mooie historische stedenbouwkundig planlayout moet naar voren komen.
2. Werken aan een verhoogde herkenbaarheid: de Dumontwijk moet zich opnieuw duidelijker profileren naar de omgeven straten en lanen en dit door een aangepast materialenpalet.
3. Selectieve toegankelijkheid in functie van verhoogde leefbaarheid: de wijk moet omgevormd worden van een openbare parkeerriool naar een aangenaam fiets- en wandelgebied waar de educatieve en recreatieve kwaliteiten van deze historische wijk centraal staan. Enkel een strikt noodzakelijk parkeeraanbod kan de wijk opnieuw het flaneerkarakter van weleer geven.
4. Een versterkt openbaar domein die de wijk aanhaakt bij zijn omgeving: zoals in het oorspronkelijk Dumontconcept moeten de verschillende pleintjes en het de groenstructuren opnieuw een aantrekkingskracht uitoefenen op de omgeving om de wandelaars aan te trekken in deze mooie en duidelijk herkenbare wijk. De herinrichting van het Park en het Albertpleintje zijn hiervoor belangrijk evenals uitnodigende poorteffecten aan alle ingangen van de wijk.