Nieuws uit de gemeente

Parkeerbeleid De Panne- Studie Univ Hasselt

De resultaten voor De Panne brengen de verschillende beoordelingen van diverse betrokkenen bij het parkeerbeleid mooi in beeld. Volgens de mobiliteitsambtenaar W.D. en de vertegenwoordiger van de handelaars J.D. is het parkeerbeleid vooral gericht op een geïsoleerde aanpak, terwijl de schepen R.F. het parkeerbeleid iets hoger situeert, wat impliceert dat er eerder volgens een visie wordt gewerkt. Het is echter belangrijk om
te vermelden dat het resultaat bij de UNIZO-voorzitter gebaseerd is op een beperkt aantal vragen. Toch wordt het globale parkeerbeleid door deze laatste beduidend lager gequoteerd.
Uit de gesprekken viel af te leiden dat het projectmatige karakter sterk aanwezig is bij de uitvoering van het parkeerbeleid. Een aantal planningsmodules worden unaniem laag gequoteerd. Wat de acties betreft, worden de flankerende maatregelen hoger ingeschat dan acties inzake parkeerstructuur. Alle partijen zijn het er over eens dat het ruimtelijk beleid een meerwaarde geeft aan het parkeerbeleid.
 Analyse
De Panne bezit, gezien haar geografische situering (begrensd tussen Noordzee, beschermd natuurgebied en Franse grens) en de 3 invalswegen naar het centrum, vanuit verkeerskundig oogpunt uitstekende potenties om een duurzaam parkeerbeleid uit te bouwen die geënt is op de kamstructuur. Het draagvlak lijkt echter niet aanwezig te zijn om deze potenties in te vullen.

De vergelijking tussen het huidige en gewenste parkeerbeleid is snel gemaakt: terwijl in het mobiliteitsplan uitdrukkelijk gestreefd wordt naar een gefaseerd, sturend parkeerbeleid (centrumaanbod uitdunnen, toeristen op randparkings, mentaliteitswijziging, P+R, enz.), is de praktijk gericht op het tegemoetkomen van de vraag (meer
parkeervoorzieningen waar mogelijk).Toch zijn er sinds enige tijd randparkings en een P+R aanwezig en zijn er betalende parkeerzones in het centrum. De goede autobereikbaarheid van en het parkeeraanbod in het centrum, alsook het ontbreken van een PVS (ParkeerVerwijsSysteem) zijn verantwoordelijk voor het falen van deze faciliteiten. Al moet gezegd dat een mentaliteitswijziging bij gebruikers moeilijk op gang te krijgen is, mede door de invloed van de Franse foutparkeerders die wettelijk niet kunnen worden aangepakt. Een mentaliteitswijziging zou nog steeds tot de beleidsprioriteiten moeten behoren.
Er dient daarenboven een zeer selectief parkeerbeleid te worden uitgestippeld om een geringer parkeeraanbod aan de gewenste doelgroepen aan te bieden: dagtoeristen horen niet in het centrum te parkeren maar op grotere afstand, omliggende woonwijken moeten via gepaste reguleringsmaatregelen voorbehouden worden voor bewoners en tweede verblijvers. Indien het handelsaanbod sterk genoeg is, moet De Panne geen leegloop van haar centrum vrezen.
De aankomende herinrichting van de Zeelaan (centrale handelsstraat) kan wel eens cruciaal zijn om het verdere parkeerbeleid te bepalen. Het gevaar schuilt er in dat projectmatig gehandeld wordt, waardoor de herinrichting niet kadert binnen een totaalvisie en de kansen voor een duurzaam parkeerbeleid verloren gaan. De hevige
discussie tussen belanghebbenden getuigt van een gebrek aan LT-planning en consensus inzake de mobiliteits- en parkeervisie. Dit onderstreept het belang om in de eerste plaats te vertrekken van een unaniem gedragen visie, waarvoor op KT initiatief moet worden genomen in het teken van de aankomende sneltoets.
Ondanks de positieve quotering van het ruimtelijk beleid, lijkt ook hier een knelpunt, (maar evenzeer een potentie) aanwezig. Via het ruimtelijk beleid moet aan een selectieve bereikbaarheid worden gesleuteld. Het tekort aan ruimte, waar De Panne mee te kampen heeft, mag niet leiden tot een projectmatige invulling van de beschikbare ruimte met parkeerplaatsen. Om de geringe ruimte optimaal te benutten is, in het kader van een duurzame mobiliteitsvisie, ook hier een LT-beleid noodzakelijk.

Zie details in LEES>>> en ook de bijlagen