Waarheen met de Koninklijke Baan? (of Kustbaan of N34)
(start einde negentiende eeuw in Knokke; aankomst De Panne pas in 1933)


In opdracht van de Provincie werd een verkeerskundige visie en ruimtelijke ordeningstudie verricht over de toekomst van de Koninklijke Baan (de N34). Deze studie werd voorgesteld op een colloquium in de Casino van Koksijde op woensdag 10 september 2008. Deze studie gaat uit van de bestaande plannen en verzamelt veel ideeën die de afgelopen jaren gesuggereerd werden en plaatst dit alles in een consistent kader.
Deze visie vormt heeft geen dwingend karakter maar geeft voorstellen naar de toekomst toe. Sommige zijn reeds in realisatie (cf het vooruitstrevende Nieuwpoort) andere zijn nog wensbeelden

Algemeenheden:
De N34 is ruim 100 jaar oud en was door Leopold II voorzien om de kustdorpen en badplaatsen te ontsluiten. Na wereldoorlog II heeft met deze baan uitgebouwd als een brede kustautoweg op 2X2 rijstroken + continue pechstrook in de optiek van de naoorlogse visie van mobiliteit. Fietsers en voetgangers werden in die tijd letterlijk als randfenomeen beschouwd. Deze opvatting is de laatste jaren sterk gewijzigd en -in concurrentie met andere toeristische regio's- is het besef doorgedrongen dat de kust moet kiezen voor omgevingskwaliteit i.p.v. verstikkend verkeer. In deze optiek dient de kustbaan dient alleen nog als secundaire verbindingsweg tussen de badplaatsen voor lokaal verkeer (verblijfstoeristen en kustbewoners). De aanvoer vanuit het binnenland dient te gebeuren via de KAMSTRUCTUUR (de rug van de kam is bij ons de E40/A18; de tanden van de kam zijn de toegangswegen die vertikaal op die kam staan). Het verkeer overheen meerdere badplaatsen dient ook via deze kamstructuur (vb van De Panne naar Oostende liefst via E40). Hiervoor dient aan de Oostkust nog een nieuwe autostradeverbinding te komen nl. de AX. Bijgevolg is de kustbaan een secundaire weg geworden en wordt zij op termijn integraal herleid tot 1 rijstrook (zeker aan de Westkust; nu is reeds ongeveer 2/3 van de ganse kustbaan op 1 rijstrook met behulp van belijning afgebakend). Ter hoogte van de kruispunten worden extra opstelstroken voor afslaand verkeer voorzien. De vrijgekomen oppervlakte op sommige plaatsen laten "verduinen" (vb ter hoogte van het natuurreservaat Ter Yde tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort). De ingenomen oppervlakte compenseren door op gebied naast de badplaats randparking te voorzien. (eventueel door terreincompensatie).
Naast kwaliteit van autoverkeer (doorstroming en veiligheid) wordt nu vooral veel aandacht besteed voor de leefbaarheidskwaliteit. Ook fietser- en voetgangersinfrastructuur is zeer belangrijk. (100% subsidieerbaar via module 13 + het Fietsfonds)
Het is ontoelaatbaar dat nog auto's geparkeerd worden naast de verkeersweg waar men aan 90 km/uur mag rijden. Er moet gestreefd worden deze lineaire parkingstructuur te vervangen door randparkings aan de rand van de badplaatsen (zou kan een parking Canadezenplein dus uitdefinieerd worden als RANDparking (wat niet als dusdanig opgenomen is in ons Gemeentelijk StructuurPlan).
Om het autoverkeer te ontmoedigen worden remmende factoren ingebouwd . De Koninklijke Baan zal zelfs een secundaire weg van categorie III worden tussen inkom Nieuwpoort-bad en de Brug in het dorp. (zo ook tweerichting op Elisalaan waar nu ook tram rijdt, om de Albertlaan verkeersarm te maken).

Voor de Westkust wordt een LUS voorzien gevormd door de Koninklijke Baan, Veurnestraat (tot Oosthoek), de landwaarts gelegen parallelweg via de dorpen(N396) tot kruispunt met afrit autoweg Nieuwpoort en dan via de Kinderlaan (N355) naar de Groenendijk en zo terug aansluiten op de Koninklijke Baan. Over dit traject wordt verkeerstechnisch een eenheidsstructuur voorzien met veel rotondes (zeker op de knooppunt-overgangen van de kamstructuur naar de LUS). De inrichting van die rotondes vergt veel aandacht (zekere uniformiteit; sterke beeldwaarde bijvoorbeeld door het plaatsen van kunstwerken). Het zijn immers de toegangspoorten naar de kust en hier moet men een "oef!.. we zijn er" effect bekomen als men vanuit het binnenland komt. Aan deze ronde punten probeert men randparkings op te richten type "transferium" zoals in Nederland (overstapmogelijkheden openbaar vervoer, (gratis)fietsverhuur (cf Oostende); P+R ect..)

Alleen de tram wordt verder versterkt uitgebouwd als lineraire verbinding tussen de badplaatsen (is de ruggengraat van de kam in de spiegelbeeld kamstructuur voor openbaar vervoer).
De nieuwe tendens is om de tram te integreren in de zone van langzaam verkeer en niet in deze van het doorgaand verkeer (vb aan de vismijn in Oostende (dr Moreauxlaan); het kaaiplein Nieuwpoort Filmpje>>>)
Ook de tramafslag naar Veurne is voorzien in 2016 (Neptunusplan van De Lijn) om de problemen van moeilijke doortocht door De Panne te ontwijken. (met een diashow werden getoond hoe het traject tussen de "Ster der Zee" en het station van Koksijde er kan uitzien )

Een mooie luxueuse kleurenbrochure met als titel "Waarheen met de Koninklijke Baan?" is te verkrijgen bij de provincie. Hier staan veel fotomontages in van "hoe het nu" is en "hoe het zou kunnen" ; (vb de "verduining"). Te bestellen bij mobiliteit@west-vlaanderen.be

Mogelijke gevolgen voor De Panne

1. Verbinding autostrade:
In tegenstelling met het Provinciaal Structuurplan (en derhalve ook ons Gemeentelijk Structuurplan) wordt ook de afrit van Veurne nu ook gedefinieerd als een mogelijke inkom voor De Panne tezamen met de expressweg uit Ieper een de kratertunnel. Het gedeelte tussen de autostrade en de Pannelaan wordt een volwaardige expressweg met ondertunneling van de Pannelaan voor het doorgaand verkeer naar Koksijde. Dus Oosthoek wordt aansluitingspunt op de Westkust-LUS (rotonde?). Hier zeer goede begeleiding wenselijk naar de randparking Keesjesdorp.

De Pannelaan die de dorpskom van Adinkerke doorkruist wordt, in tegenstelling met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), zeker GEEN primaire invalsweg van de Kamstructuur tot aan de ingang van Plopsaland (wel Primaire Weg tot aan de afrit van de autostrade tot aan de rotonde aan de brug). De nieuwe omleidingsweg rond Adinkerke met Megaparking wordt niet als de beste oplossing voorgesteld. Dreigen te duur uit te vallen, zowel ruimtelijk als financieel. (alhoewel bovenstaande studie opgemaakt is door studiebureau VECTRIS met medewerking van Keppler Consulting. Het is VECTRIS die de studie voor de Plopsaparking heeft uitgevoerd).
Voorgestelde variant: vanaf de rotonde ALLE auto's voor PLOPSALAND en de P+R parking overnemen via de Dijk + Duinkerkekeiweg waar ter hoogte van de Technische Diensten van de gemeente een nieuwe hefbrug zou komen voor in/uitgang naar deze 2 parkings. Het verkeer voor De Panne zou zoveel mogelijk afgeleid worden via de afrit Veurne en de nieuwe verkeersinfrastructuur aldaar.


Ondergrondse RANDparking Camping Zeepark

2. Koninklijke Baan tussen De Panne en Sint Idesbald:
Huidige parking naast drukke baan aan 90km/h is zeker ontoelaatbaar qua veiligheid en kwaliteit. Eén rijstrook en gescheiden parkings (zie diverse mogelijkheden in de studie).
Mogelijkheden? :
Verduining Noordelijke 2 vaksbaan door uitbreiding camping Zeepark (recreatiegebied) en compensatie met stuk terrein naast Canadezenplein als randparking? Bij 2 X 1 rijstrook aan zelfde zijde van de tram ("asymmetrisch baanprofiel" is verkeertechnisch beter cf Kerkstraat aan het bos). Ook wordt geopteerd voor 1 breed "dubbel richting" fietspad.
Rotonde voor het Canadezenplein met begeleiding naar de eventueel uitgebreide randparking Canadezenplein + Prins Albertlaan + Keesjesdorp.

3. Dynastielaan:
Zou ook volledig kunnen herzien worden in de optie van 2 X 1 rijstrook + zeer grote gescheiden randparking. Wel een evacuatemogelijkheid te voorzien indien verkeersopstopping aan de rotonde Esplanade.

Zie ook Parkeerbeleid in De Panne Lees meer>>>