Woensdag 5 maart 2008

Nieuws uit de gemeente

Website over de DUMONTWIJK is bijgewerkt
DE BLIEDEMAKER is terug van weggeweest. Intussen is de DUMONTWIJK-website sterk verbeterd. Deze website werd 4 jaar geleden opgezet om de Dumontwandelingen te documenteren. Deze wandelingen hebben aanleiding gegeven tot veel nieuwe informatie van de deelnemers en enthousiaste eigenaars (waarvoor dank). Dit alles werd nu volledig bijgevoegd in deze website. Ook het fotomateriaal werd gevoelig uitgebreid. Vooral het gedeelte WANDELING werd grondig uitgewerkt en door MV in het Frans vertaald (omdat er ook veel Franssprekenden zich over deze wijk ontfermen). Bijgevolg zullen we voortaan in iedere DE BLIEDEMAKER een LINK geven naar één gedeelte van deze wandeling. Al deze pagina's zijn afdrukbaar zodat iedereen individueel deze wandeling kan maken. Laat ons vertrekken van het gemeentehuis en direct de Dumontwijk induiken via de DOKTERSWEG.LEES>>> of LISEZ>>>
Alvast bedankt voor uw reactie!

  Parking onder de Zeelaan komt er zeker niet!!! (vervolg van 23 januari en andere LEES>>)
 

BLIEDE NIEUWS: deze namiddag was de "heraanleg van de Zeelaan" het hoofdagendapunt van de Seniorenraad. Het aspect "ondergrondse parking onder de Zeelaan" was vlug afgehandeld daar deze optie te zware kosten zou meebrengen o.a. voor het verplaatsen van de vele nutsleidingen (in gevolge een aan de gang zijnde "technische vergadering" ). Dus nu komt een enorm budget beschikbaar (meerdere miljoenen euro) om veel infrastructuurwerken te kunnen uitvoeren in onze gemeente. Hopelijk zal men nu eindelijk de opbouw van de parking op het Koningsplein starten. (en niet meer verder treuzelen om bijvoorbeeld het nieuwbouwproject op de Keesjesparking te bestuderen).
De visie van de senioren is niet per se conform met de commerciële UNIZO-visie maar aandacht voor brede voetpaden met fietsmogelijkheden lijkt prioritair. (verkeersluwe Zeelaan; éénrichtingsverkeer; brede terassen... mogelijk door "ringbaan" met parkings: KONINGSPLEIN; Keesjesdreef; Rijkswachtkazerne en Tramstatie)

Alvast bedankt voor uw reactie!
 
Wandelverbinding Oosthoekduinen-Houtsaegerduinen is "om zeep" (vervolg van 15 dec 2007 LEES>>> )

Na het overlijden van mevrouw Houtsaeger in 2005 werd door de 3 kinderen het kasteel te koop gesteld met ongeveer 3,18 ha "Natuurpark" (zie gewestplan). Bij de verkoop (. nazomer 2007) blijkt achteraf dat -gecombineerd met bovenstaande verkoop- ook de "bufferzone" van de Houtsaegerduinen (2,07 ha) meeverkocht werd (als paardenweide).

Dit heeft 4 effecten voor de publieke gemeenschap:

1. stukje erfgoed: kasteeltje (architect Albert Dumont) + tuin: blijft privaat
2. mogelijke wandelverbinding tussen Houtsaegerduinen en Oosthoekduinen: geblokkeerd (vroegere erfdienstbaarheid van de vissers?); dit is ZEKER niet conform met de adviezen in het Structuurplan (structuurplan is NIET bindend maar afwijkingen moeten goed gefundeerd worden en logischerwijze op de GECORO agenda gezet worden)
3. bufferzone kan niet meer in aanmerking komen voor het project in overweging: "wandel- fietsverbinding" De Panne Centrum - Oosthoek". (vroeger was daar wel een pad; zie volgende DE BLIEDEMAKER).
4. vervallen vissershuisje zal wellicht nooit gerestaureerd worden. (zie vroeger project met restauratie duinakkertjes) LEES>>>

Vooral het verlies van de wandelverbindingsmogelijkheid vanuit De Nachtegaal naar de Houtsaegerduinen is strategisch zeer belangrijk voor het recreatief wandeltoerisme. (43% van de kiesgerechtigde bevolking van De Panne is ouder dan 60 jaar).
Het natuureducatiefcentrum De Nachtegaal zou het centraal wandelknooppunt moeten worden voor alle wandelingen in het geïntegreerd Natuurreservaat "De Bossen en de Duinen van De Panne" (ANB afsluiting Houtsaegerduinen is slechts op 1,11 km wandelafstand van De Nachtegaal gelegen) en daar is aansluiting op de 2 wandellussen! (zie plan). Dit zal nog des te belangrijk worden als ooit (?) de Houtsaegerduinen integraal voor het publiek zouden opengesteld worden. (omgekeerd, kan die gemakkelijke verbinding aanleiding geven tot die openstelling).
Als op lange termijn ooit het groot resterend deel van het Parkgebied zou opgekocht worden zal deze ligging nog VEEL meer strategisch zijn (als veel draad kan weggenomen worden)

Ook het "kasteeltje" biedt interessante potentialiteiten voor het publiek. Als reactie op de openstelling ter gelegenheid van monumentendag 2006 is er zeer veel reactie gekomen vanwege Pannenoars opdat de gemeente/overheid dit pareltje zou aankopen. (zie vele reacties in DepannBlogt + Poll. + Cultuurraad..).

Suggesties kasteeltje:

  1. Cultuurhuis (al dan niet in vervanging van De Scharbillie) gecombineerd met een ruimte voor de permanente tentoonstelling Simpelaere; museum "Geschiedenis van De Panne (opening in 2011 - 100j De Panne) (vissersverleden; bel époque met bouw Dumontwijk; Oorlogsverleden (14-18 + operatie Dynamo); geschiedenis van de verblijven van de Koninklijke Familie in De Panne).
    Ook een mooie locatie voor kunstgalerij zou veel gegadigden aantrekken (wandelaansluitend op Sint Idesbald); cf grote succes van de Keunekapelle
    Dit gebouw kan zekerlijk het statuut van "Beschermd Monument" krijgen (privé: 60 % subsidie; openbaar 80 % (ook voor binnenrestauratie)). Het is immers gebouwd in Vlaamse stijl door Albert Dumont.
  2. Een "Ma Campagne" voor wandelaars . (indien de Houtsaegerduinen integraal opengesteld worden is men op slechts 1,19 km wandelafstand van de Marktlaan en 1,29 km van het Taf Walet centrum (en iets verder is het DELVAUX MUSEUM). Indien de wandellussen geïntegreerd worden is dit een zeer aangewezen locatie om een commerciële uitbating mogelijk te maken (ook goed bereikbaar met auto). Het zou tevens een verschuiving mogelijk maken van deze functie in de Nachtegaal waar commercialisatie niet rendabel blijkt. (ook een nieuw gebouw aan de Westhoekclub tennisvelden zou bevorderlijk zijn voor dit recreatief wandeltoerisme op het mooie wandelcircuit (markt; kasteeltje; Nachtegaal; Calmeynbos).
    Het inrichten van het vissershuisje + duneakkertjes zou een extra wandelattractie zijn en een historische meerwaarde voor de Houtsaegerduinen. (denk aan de "puzzeschieters")
  3. "Ma Campagne" gecombineerd met " Kinderboerderij" en kinderspelen. Cf het grote succes van de gemeentelijk kinderboerderij in Nieuwpoort.
  4. Het kasteeltje is vrij groot en zou eventueel gedeeld kunnen bewoond worden. (eventueel de huidige kopers? kunnen hun paarden voorzien in (seizoen)begrazing in het natuurreservaat i.p.v. de ezeltjes? (begrazing privatiseren cf Nederland)

Meerdere voorstellen werden geformuleerd naar het schepencollege en de Vlaamse overheid (ANB), maar hier komt GEEN reactie op. Het zou toch mooi zijn indien men vlot zou kunnen wandelen van de Marktlaan in de Houtsaegerduinen en doorsteken naar de Oosthoekduinen met het mooie Nachtegaalcomplex (zogezegd het wandelknooppunt van onze natuur). Zal ik dat nog ooit beleven?

Het laatste vissershuisje van De Panne waarvan reeds meermaals sprake geweest is in DE BLIEDEMAKER is uiteindelijk ingestort. (zie foto). ...en zeggen dat in "De Panne Leeft" lakoniek reclame gemaakt wordt over het boekje "In De Panne daar staat mijn Vissershuisje". Een paar dagen na de publicatie was deze uitgave reeds UITVERKOCHT! Het was inderdaad voor de "rappe"!!

Alvast bedankt voor uw reactie!

Eerste infomoment wijkcomité Dumontwijk

Er was veel belangstelling voor deze eerste bijeenkomst in het "PARKHOTEL". De bewoners hebben er ruimschoots de gelegenheid gekregen om hun ideeën te plakken op de diverse themaborden. Burgemeester Butsraen heeft zijn volle ondersteuning betuigt voor dit project. Een vraag blijft: is het opportuun de Dumontwijk uit te breiden tot het niet beschermd gedeelte? (tussen Witte Berglaan en Koninklijke Baan)

Op zaterdag 5 april om 9 uur is er een bijeenkomst voorzien in het gemeentehuis, dit in verband met het HERWAARDERINGSPLAN van de BESCHERMDE WIJK (en dus NIET op 15 maart zoals oorspronkelijk voorzien; meer info in volgende DE BLIEDEMAKER)
"Op zoek naar het DNA van de Dumontwijk"

Alvast bedankt voor uw reactie!

De overvloedige regenval van verleden zomer is erkend als "algemene ramp"

De federale ministerraad heeft vrijdag 8 februari de overvloedige regenval erkend als ramp. Dus het rampenfonds kan extra tussenkomen voor de schade niet gedekt door de verzekeringen (goed voor de gemeentelijke onkosten)
LEES>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!

Taxuscity
De leylandcypres maakt De Panne lelijk. Deze zeer snelgroeiende plant werd enkele tientallen jaren geleden massaal aangeplant als haagafscherming rond vele mooie villa's. Vele eigenaars planten dat om meer "privacy" te hebben maar houden er blijkbaar geen rekening mee dat hun soms mooie villa niet meer kan bewonderd worden door de wandelaars. Dit is o.a. typisch voor bepaalde straten in de Westhoekverkaveling (vb Eglantierlaan, die men soms "taxuscity" noemt. Ze is zo snelgroeiend dat men in feite de slaaf wordt van het veelvuldig snoeien. (minimum 3 sheerbeurten/jaar om ze strak te houden). Ook de aanvoer van het snoeihout naar het containerpark doet de composteringskosten ieder jaar verder stijgen. Gelukkig komen deze snelgroeiende hagen op veel plaatsen ros en bruin zodat ze moeten verwijderd worden en hopelijk niet vervangen door terug een zeer giftige taxushaag). De bruine aantastingen kan diverse oorzaken hebben (spint, takluizen, magnesiumgebrek in zandgrond..). Bovendien worden via de snoeischaar de plaagorganismen van zieke naar gezonde hagen overgebracht. Toch geen mooie keuze temeer daar de plant zeer giftig is voor kind en dieren. Leve de wintergroene liguster! (zeer robuust, goedkoop en traaggroeiend)
Alvast bedankt voor uw reactie!

Nieuws van Jacqueline van PANNETHEKA
Momenteel ben ik hier en daar bezig met het (beter) illustreren van mijn hoofdstukken, o.m. straatnamen, strandmode en post
Een paar  verzamelaars/private musea  werden reeds opgenomen in private musea . E r volgen er nog !
Heel wat Pannenaren herinneren zich nog deze "jeugdweldoener" die iedere zomer naar De Panne kwam
met de kinderen van zijn stichting Abbe Froidure
Volgend objectief : uitbreiden van het hoofdstuk "Dynastie" met anekdotes
en feiten over de leden van de koninklijke familie in De Panne.

Jacqueline is ook mooi in het Wekelijks Nieuws van deze week gekomen
DOE ZO VERDER JACQUELINE
Alvast bedankt voor uw reactie!

Foto's van vroeger


Micheline Triffaux met haar broer Michel in de Corso Fleuri (19??)
("triffaux" beduidt "uit drie kelen komend", ... en ... per toeval had haar Vader, chirurgien-dentiste op de marktplaats, een zeer zware stem die men van ver reeds kon horen)
(foto Cecil Hotel)


VVKS scouts
Boven: Marc Vermeulen, Yvan Wittevrongel,Andre Vandamme, Maurice Blondé, Freddy Rosseel, één onbekend en Patric Gheevaert?
Beneden:Jacques Bauwens, Louis Burky, Marcel Dewever , gebukt onbekend, en Jose Decoussemaeker
Wie zijn de 2 onbekenden?
(foto vanYvan Wittevrongel: zoon van de vroegere OCMW secretaris en niet van poissonnerie Julia)

Alvast bedankt voor uw reactie!