Woensdag, 14 november 2007

Nieuws uit de gemeente

DE BLIEDEMAKER is niet dood. (laatste nummer dateert van 9 oktober). Integendeel na een trektocht in de woestijn van de Sinaï zijn alle spieren terug los gekomen. Ook mentaal doet het goed om eens -zoals vroeger- PUUR te leven. Waarom zijn woestijntochten in diverse godsdiensten zo louterend?
In onze trektocht door de woestijn hebben we omzeggens niemand ontmoet en zeker geen toeristen. (juist het omgekeerde van op een cruiseboot).
Voor wie tijd en moeite doet om onderstaand reisverslag te volledig te lezen zal meebeleven hoe zo'n tocht beleefd werd door 5 NEOS senioren uit de streek.


Trektocht door het hooggebergte van de SINAÏ

Het begon allemaal in 2004 met de eerste Compostela voettocht voor senioren van Neos waar we bij waren. Daarna maakten we algauw plannen voor de Katharenroute en trokken verder in 2007 richting woestijn.
In onderstaande website vindt U het reisverslag van deze 5 senioren die een 6 daagse woestijnwandeltocht ondernomen hebben in het hooggebergte van de Sinaï (tussen 1500 en 2600 m hoogte). De apotheose was de beklimming van de Mozesberg (ook Sinaïberg genoemd).

Zes dagen in de natuur, tussen imposante roze graniet bergmassieven met diep uitgesleten dalen en dat zonder toeristen tegen te komen!
Wel fysisch lastiger dan ingeschat, maar het volledig programma werd afgewerkt en zelfs meer! (tot verwondering van onze trotse Nubische gids). In het uitvoerig verslag vertelt Annie Ververken zeer mooi de emoties tussen de groep en de gids die - niettegenstaande zijn competentie- niet geloofde dat wij die tocht zouden uitmaken. Meermaals heeft deze gids opgave meegemaakt met veel jongere mensen REISVERSLAG>>>>>


Gemeente nieuws

- Eerste GECORO vergadering op donderdag 15 november om 10 uur (openbaar) SAMENSTELLING>>>
De wetgever kent een zeer belangrijke adviserende rol toe aan de GECORO. Alle domeinen van Ruimtelijke Ordening: ook garages onder de Zeedijk (openbaar onderzoek tot 30/11), parkings onder de Zeelaan, randparkinggebouwen zouden er zeker moeten besproken worden. ( individuele bouwvergunningen met een een algemene invloed kunnen behandeld worden, mits opname op agenda)
Ook het agendapunt 16 van volgende gemeenteraad "... herinrichting van de parking Keesjesdreef tot ondergrondse rotatieparking en de afwerking van de bouwblokken gelegen tussen de Lecomtestraat en de Brouwersstraat, de Brouwersstraat en de Nachtegaalstraat en tussen de Nachtegaalstraat en de Ollevierlaan .." zou er voorafgaandelijk moeten besproken worden.
De GECORO is in princiep NIET politiek maar wegens het belang van dit orgaan stelt de wetgever een zitpenning voor aan de deelnemers van deze vergaderingen.

- Volgende gemeenteraad op dinsdag 20 november om 19 uur (openbaar)

- LE CHALUTIER (vervolg van LEES>>>) BLIEDE NIEUWS: heel binnenkort komt een 'nieuw dak' op Le Chalutier.  Het lastenboek werd opgesteld. Over de houtwormbestrijding werd al in de vorige gemeenteraad gesproken (start 3 december). Opdracht werd gegeven aan een firma Delcroix uit Komen - Houthem om zeer dringend het dak te vernieuwen. (start 10 december). Gezien de hoogdringendheid worden deze werken zonder subsidie uitgevoerd (zoniet 80%). Het gaat om het wegnemen en reinigen bestaande pannen, isoleren en plaatsen onderdak, en het vernieuwen van de dak lichten met dubbele beglazing.
Nu nog de verdere aanbesteding van dit cultureel patrimonium (soms het geboortehuis van "Pier Kloeffe" genoemd) .
Wie helpt er duwen bij de schepen van cultuur die bevoegd is voor dit dossier?


De provincie verhoogt belasting op tweede verblijven

Op 23 oktober 2007 heeft de provincieraad de belastingverordening op de tweede verblijven goedgekeurd.
Belasting tweede bedrijven: 100 €
Verhoging opdeciemen: 25 opdeciem zoals eerder aangekondigd LEES>>>
Het Excel berekeningsblad is aangepast en kan opgevraagd worden per email bij>>>
De aangekondigde verhoging van de gemeentebelasting staat blijkbaar noch niet op de agenda van de komende gemeenteraad en maar zou ongeveer het dubbele bedragen van de provinciale verhoging!!! (in brandstoffen kunt u besparen maar niet in belastingen)
BESLIST EENS UW EIGEN SITUATIE UITREKENEN!!!

Alvast bedankt voor uw reactie!

Gouverneur pleit voor nood aan samenwerking om de problemen aan de kust aan te pakken
In zijn toespraak ter gelegenheid van de opening van het provinciaal werkjaar wees gouverneur Paul Breyne op de nood aan samenwerking om de problemen aan de kust aan te pakken. Hij toont zich onder meer bezorgd over de hoge woningprijzen en de aanhoudende vergrijzing. Dat van de kust een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitgaat, bewijzen recente cijfers. 'We staan torenhoog boven alle andere Europese landen op het vlak van bebouwing', stelt Breyne. 'Als we inzoomen op de eerste kilometer van de kustlijn is bijna 50 procent ervan bebouwd. Sedert 1994 wijken er praktisch in alle jonge leeftijdsklassen meer inwoners uit dan erbij komen, terwijl er almaar meer ouderen bijkomen. De kust telt ook veel alleenstaanden (bijna vier op de tien huishoudens) en in sommige wijken loopt het aantal tweede verblijven (88.000 in totaal) op tot ruim 80 procent van alle woningen. Dit veroorzaakt een aanzienlijke leegstand buiten het seizoen, maar drijft de woningprijzen naar ongekende hoogten. Daarenboven brengt de stormloop aan toeristen extra druk teweeg.'
> meer info in Het Nieuwsblad, Het Volk en De Standaard van 03.10.2007.

Initiatieven als impuls voor een duurzaam kustbeheer

Vorig jaar heeft De Panne 2 onderscheidingen gewonnen:
- de Sint Pieterswijk
- De slufters
Wie doet er dit jaar mee? Voorstellen kunnen ingediend worden tot 15 december 2007 LEES>>>>


Pannesprokkels

-Bekende Pannenoar Eliane Vlaminck donderdag overleden

Opmerking: in "De Panne Leeft" p 3 van november staat "...in het kader van "De Week van de Smaak" in Vlaanderen trekt schepen Decoussemaeker zijn koksmuts aan. Alle inwoners van De Panne en Adinkerke laat hij proeven van een italiaanse vissoep mits afgifte van bijgevoegde bon (in "De Panne Leeft"). Deze bon kan ingeruild worden op de Esplanade tijdens de "Lotto Panne Beach Endurance" tussen 12.00u en 16.00u aan de stand van de dienst Milieu.."

Alhoewel dit overal verschenen is in de pers (o.a. Wekelijks Nieuws") schijnt deze soepbedeling omwille van onvoorziene en organisatorische redenen echter uitgesteld te zijn. Een soort aprilgrap? In ieder geval GEEN soep. Bonnetje bijhouden?
Wel zullen de andere activiteiten in het kader van "De week van de smaak" doorgaan:
- tentoonstelling: "I Fiamminghi aan de dis" in het gemeentehuis
- voordracht "Als kok in Frankrijk" door Bart Van Loo (met wijn en bordje kaas): woensdag 21 november 19:30

De nieuwe vakantiegids 2008 is GRATIS ter beschikking aan de balie van de Toeristische Dienst. In tegenstelling met andere kustgemeenten en WESTTOER zijn er terug GEEN B&B vermeld. (wel kunt u hiervan een afzonderlijke brochure vragen). Wel mooie reclame over het "HOTEL DU PARC" (heropent op 1 december 2007!!!!) LEES>>>