Dinsdag 21 augustus 2007

Nieuws uit de gemeente

Afschaffen personenbelasting in De Panne
(PAS OP NOG MAAR EEN VOORSTEL!; STEMMING WELLICHT IN OCTOBER)

De Panne overweegt de aanvullende personenbelasting (apb), nu 5procent, vanaf 2008 op 0% brengen, zoals in Knokke en Koksijde. Als compensatie zouden de opdeciemen op het kadastraal inkomen opgetrokken worden van 1.750 naar 1.950. (zoals in Koksijde). De belasting op de tweede verblijven zouden verhoogd worden van 395 euro naar 550 euro (in Koksijde nu 587 EUR) 'Wij willen de belasting op arbeid verminderen en die op het vermogen verhogen', zegt de schepen van Financiën Serge Vandamme. LEES Het Nieuwsblad>>>

De ervaringen op lange termijn in Koksijde en Knokke hebben aangetoond dat dit een goede politiek is en iedere politicus in Knokke en Koksijde weet dat het terug invoeren van de apb bij hen politieke zelfmoord zou zijn LEES>>>

Het jaarlijkse verlies door het afschaffen van de apb zou nu 1.100.000 euro bedragen . Het meerinkomen door de verhoging van het opdeciemen zou 850.000 euro bedragen. De verhoging van de belasting op de tweede verblijven is goed voor 1.200.000 euro. De Panne heeft ongeveer 5.500 eigen woningen tegenover zo'n 7.000 tweede verblijven. De tweedeverblijvers betalen nu zowat 60procent van het kadastrale inkomen, tegenover 40procent van de eigen bevolking.'
Ook de kamerbelasting in hotels zou afgeschaft worden.

Dit is het ideale argument om grootverdieners aan te trekken, die alhier een grote woning zullen kopen en aldus via de opdeciemen voor hogere inkomsten van de gemeente zullen zorgen (..en voor de immobilia) .
Ook mag gezegd hoe lager belasting hoe meer volk zich in De Panne zal vestigen!

De belasting voor de sanering van de riolen zal in 2008 ook voor het eerst doorgespeeld worden aan de bevolking (goed voor +700.000 euro). Dit is reeds zo in 2007 voor de 5 van de 6 andere gemeenten van IWVA en heeft dus niets te zien met compensatie voor de afschaffing van de apb belasting.

De Panne zou aldus bestempeld worden als "Rijke Gemeente" en ziet tegen enkele financiële sancties aan. Zo zou dit een verlies van 600.000 euro betekenen vanuit het Gemeentefonds (naar 't schijnt nog nooit toegepast voor Koksijde??)

Voor de waarden in de andere gemeenten van West-Vlaanderen Lees>>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!

Gemeenteraad 21 aug: Zeedijk - Zeelaan

Ongewoon talrijk publiek (dertigtal). De burgemeester vraagt de regels te respecteren (nl geen interventies van publiek gedurende de raad) maar vraagt dat iedereen zijn ideeën en bekommernissen schriftelijk zou willen overmaken aan het schepencollege. INSPRAAK zeker gewenst!
Ook de oppositie werkt positief mee om die 2 projecten vooruit te helpen.
Niettegenstaande meerdere openbare hoorzittingen over de Zeedijk waren er nog gemeenteraadsleden die niet op de hoogte waren van hetgeen daar verteld werd en was nog veel uitleg nodig door de architect Marc Speecke van het studiebureau Plantec.
Spijtig werden geen beslissingen en geen standpunten getoetst door een soort stemming.

Voorbeeld:
Wat met de kinderfietsen op de zeedijk?
Eènrichtingsverkeer Zeelaan?

(zijn essentiële punten opdat de architect Marc Speecke zijn plannen in detail zou kunnen uitwerken; de tijd dringt. De subsidies voor de riolen in de Zeelaan liggen klaar!

In functie van de discussie heb ik de indruk dat volgende punten "aanvaardbaar" zijn voor de gemeenteraadsleden (alhoewel nog niets is beslist)

Zeedijk:
- wellicht wordt begonnen aan de oostelijke kant
- breedte: golvend, gemiddeld wordt de zeedijk 2 m breder (vooral breder ter hoogte van de "wiite berg")
- billekarren verbieden; kinderfietjes + volwassen recreatieve fietsers verder toelaten; geen scheiding (voetgangers fietsers); geen speciale pleinen voorzien op het strand voor de kinderfietsjes (vb oud schaatsplein zou geschrapt worden)
- oppositie heeft nog problemen met de 3 resterende "liftkotjes" (model op strand tonen? welke van de 2 bouwvergunningen legt de bouwmaterialen vast?)
- de laatste 2 m (zijde strand) in tropisch hardhout (cf Mariakerke, grotendeels betaaald door AWZ)
- de centrum-par-a-vent blijft zoals nu
- contract met de verplichtingen promotor is onduidelijk (vooral uitvoeringstermijnen?)

Zeelaan:
- wellicht éénrichtingsverkeer (2 m extra voetpad + 2 rijen (palm)bomen langs weerszijden i.p.v. 1)
- kostprijs voor 190 ondergrondse parking's (tussen markt en sloepenlaan) nog niet gekend (vergadering met nutsmaatschappijen gepland voor 31 augustus). Prijs???
- mooi bloemenplein ter hoogte van de O.L.V. kerk (waterpartij, fatima, 3 daagse)
- gedeelte markt-dorp is ander project .

Aanmerkingen bliedemaker;

Zeedijk
- hinder kinderfietsjes beperken! (vb aantal fietsen en/of aantal uitbaters begrenzen?) . Voorstander van gemengde fietser-wandelaars zone (cf meerdere andere zeedijken). Inderdaad afzonderlijke fietszone is niet mooi; toch proberen om vergunning te krijgen om 2 pleintjes op het strand te bouwen voor kinderfietsjes. In ieder geval zou de zeedijk meer dan 2 meter moeten verbreden (cf Oostende; Nieuwpoort..). Hierdoor ook direct al veel minder drukte van kinderfietsen. Ook hoe breder de zeedijk, hoe majestueuzer ! Breedte aspiraties opofferen voor terrasuitbaters is ten voordele van de terrasuitbaters en in het nadeel van de toerist!
Ieder jaar worden de terrassen dieper (sneller in de zon, enkele meters dieper en men heeft vroeger zon s' middags; juist één van de voordelen van terassen niet vlak voor de zaak). Ook de eigenheid voor De Panne moet bewaard worden (blijvend werken met parasols maar minder plankenvloeren zodat "blote voetjes in het zand" nog kan). Het gemeentebestuur moet zich niet laten beïnvloeden door het lastige over-en-weer geloop van de job studenten en het geklaag van de uitbaters (meestal geen Pannenoars). Er zijn moderne alternatieven om het over-en-weer geloop beter te organiseren. Waarom moeten die terrassen ieder jaar dieper komen? Is dat ook niet lastig voor de job studenten? PRIORITEIT aan de toerist!!
- bouwvergunning ondergrond en bovengrond koppelen (zie vorige bliedemaker)

Zeelaan:
- wij hebben de mooiste layout van Zeelaan van de belgische kust (bocht; zeer breed; mooie gevels...).
- breedte rijweg is  niet zo erg relevant maar wel de hoeveelheid verkeer. Zoveel mogelijk verkeersarm houden (zeker beperken tot éénrichting of soms tijdelijk volledig verkeersvrij). Dit is de belangrijkste troef om terug een
recreatieve winkelstraat te worden. Vandaar dat ik eerder "droom" van een soort pleineffect-inrichting (ik bedoel zowel voetpad als wegdek in dezelfde materialen met weinig (of zelfs geen) borduur (cf Koksijde maar nog iets beter, met minder rommel en minder bloembakken en minder bomen).
- aanpassen wegeninfrasrtuctuur van alternatieve wegen kan moeilijk als "proef" uitgeprobeerd worden. (serieuze infrastructuurwijzigingen zijn nodig vb Meeuwenlaan; Astridlaan..
- ondergrondse parkings zijn 100% in tegenstrijd met het mobiliteitsplan waar men probeert het verkeer buiten het centrum te houden. Investeringen in bovengrondse randparkings zijn BESLIST beter haalbaar!! LEES>>>
- indien ondergrondse parking in de Zeelaan toch betaalbaar zou blijken: zeker geen uitrit in het midden van de Zeelaan ter hoogte van hotel Royal (eventueel afdraaien naar de Sloepenlaan?)

Resultaat van de enquête LEES>>>

Alvast bedankt voor uw reactie!

Verkiezing nieuwe GECORO

Samenstelling van de GECORO 2007-2012
( Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening)

Naam
Functie
Plaatsvervanger
1
Philippe Versyp
Voorzitter
Luc Anno
Secretaris
2
Eddy Deboyser
Deskundige
Rudy Berquin
3
Pascal Demuysere
Deskundige
Els Torreele
4
Jaak Gaytant
Deskundige
Sofie Pauwels
5
Serge Vandewoude
Deskundige
Hendrik Vanhove
6
Eddy Voet
Horeca
Wilfried Depoorter
7
Marc D'Hooghe
VOKA (Vlaams netwerk van ondernemingen)
Jean-Baptist Braet
8
Fréderic Delrive
CIB ( Confederatie van Immobiliënberoepen)
Stefaan Leliart
9
Frederik Launoy
ACLVB ( Liberale Vakbond)
Gwenny Beyen
10
Ann Van Acker
Westhoek Badminton
Cato Claeyssens
11
Yves Vanthuyne
Culturele Raad
Brigitte Berten
12
Marleen Rabaey
Kink Kank Hoorn (Koninklijke toneelvereniging)
Ingrid Hoste
13
Koen Verschoore
Natuurpunt, afdeling Westkust
Liliane Gaelens


Opmerkingen:
- door het feit dat onze gemeente op 1 januari 2007 de kaap van 10.000 inwoners juist op de hakken overschreden heeft (10.064?) mag de GECORO nu maximaal 13 leden tellen (is de grens tot gemeenten met 30.000 inwoners). Dat aantal is niet verplicht (vroeger waren er slechts 9 nl het maximum voor 10.000 inwoners). Hoe meer leden hoe moeilijk werkbaar team en hoe meer zitpenningen moeten betaald worden. Wel kunnen uit de groep beperkte commissies/werkgroepen gevormd worden om bepaalde moeilijke dossiers grondig voor te bereiden (vb dossiers Zeelaan, Dumontwijk..)

- Het Gemeentedecreet regelt niets over het feit of de 1/3 vrouw/man verhouding moet worden gerespecteerd voor louter de effectieve leden of eveneens voor de plaatsvervangers. De goedkeuring van bovenstaande lijst moet nog gebeuren door de provincie. Het Gemeentedecreet wil immers een daadwerkelijk gemengde samenstelling bevorderen, en niet louter een gemengde samenstelling op papier (door ook de plaatsvervangers mee te rekenen!!). De meeste provincies houden zich tot heden op het standpunt 1/3 vrouwen enkel voor de effectieven van kracht is; 'onder voorbehoud van een definitief standpunt van de ministers'.
Het betekent NIET dat een vergadering niet rechtsgeldig is indien de aanwezige leden gezamenlijk, bv omwille van afwezigheden of de mix effectieve leden en plaatsvervangers, niet aan de opgelegde man/vrouw verhouding voldoen.

- De deskundigheid van de "deskundigen" moet blijken uit de 'motivatiebrief' die deze persoon schrijft bij het indienen van haar of zijn kandidatuur. De gemeenteraad bekijkt de kandidaturen en beoordeelt zelfstandig wie deskundig is of niet. De deskundigheid inzake ruimtelijke ordening kan niet alleen blijken uit de opleidingen of werkervaringen van de kandidaat. Ook andere ruimtelijke gerelateerde ervaringen (bijvoorbeeld bepaalde vrijetijdsbestedingen,.) kunnen een argument zijn om iemand als deskundige te beschouwen op het vlak van de ruimtelijke ordening.
Het is immers ook mogelijk dat de gemeenteraad criteria als kennis van de gemeente als motivatie meeneemt bij de beoordeling van de uiteindelijk ingediende kandidaturen.
Ook deskundigen moeten een "deskundige" plaatsvervanger hebben

- De Gecoro is een bestuursinstantie in het kader van het decreet openbaarheid van bestuur * . Dit betekent dat de documenten die de Gecoro behandelt en produceert en de verslagen van de vergadering  'bestuursdocumenten' zijn en bestuursdocumenten zijn in principe openbaar.

(bron: GECORO_forum.be )

Gecoro 2000-2006
Gecoro 2007-2012
Voorzitter Johan Lapauw
Voorzitter
Philippe Versyp
Secretaris Daniel Witdouck
Secretaris
Luc Anno
Deskundige Eddy Deboyser
Deskundige
Eddy Deboyser
Deskundige Patrick De Klerck
Deskundige
Pascal Demuysere
   
Deskundige
Jaak Gaytant
   
Deskundige
Serge Vandewoude
Natuurpunt José Decoussemaeker Natuurpunt Koen Verschoore
Landbouw Ignace Patou    
Unizo Serge Vandewoude    
Vakbonden Willy Van Belleghem ACLVB Frederik Launoy
Horeca Philippe Versyp
Horeca
Eddy Voet
VOKA Marc D'Hooghe
VOKA
Marc D'Hooghe
   
CIB
Fréderic Delrive
   
Westhoek Badminton
Ann Van Acker
   
Culturele Raad
Yves Vanthuyne
   
Kink Kank Hoorn
Marleen Rabaey