V

WAT GEBEURT ER MET UW STEM?
Een beknopte uitleg omtrent de gemeentekieswetgeving

 

Op 1 januari 2006 (1 januari van het kiesjaar is de datum waarop een en ander gebaseerd wordt) telde onze gemeente 10.056 inwoners. Dit betekent dat er voor 2006, 21 gemeenteraadsleden dienen verkozen te worden(inclusief burgemeester en schepenen), zelfde als in 2000. Voorts zijn er in de nieuwe legislatuur, 5 in plaats van 4 schepenzetels te begeven. (> 10.000 inwoners). Het aantal OCMW-raadsleden blijft op 9. Daarnaast zijn nog reeks mandaten te verdelen. Huidige lijst LEES>>>

horizontal rule

HET AANTAL ZETELS IN DE GEMEENTERAAD
Dit hangt af van het aantal inwoners dat de gemeente heeft op 1 januari van het verkiezingsjaar , dus 1 januari 2006.
In dit aantal zijn uiteraard de burgemeester- en schepenzetels inbegrepen. 

Voor wat betreft de samenstelling van het schepencollege, d.w.z. het aantal schepen is het aantal inwoners bepalend.
Ook het aantal O.C.M.W.-raadsleden wordt op dezelfde manier bepaald.

 aantal inwoners  aantal raadsleden  aantal schepenen OCMW raadsleden
-1000 7 2 9
-2000 9 3 9
-3000 11 3 9
-4000 13 3 9
-5000 15 3 9
-7000 17 4 9
-9000 19 4 9
-12000 21 5 (vanaf 10000) 9
-15000 23 5 9
-20000 25 5 11
-25000 27 6 11
-30000 29 6 11
-35000 31 7 11
-40000 33 7 11
-50000 35 7 11
-60000 37 8 13
-70000 39 8 13
-80000 41 8 13
-90000 43 8 13
-100000 45 8 13
-150000 47 9 13
-200000 49 9 15
-250000 51 10 15
-300000 53 10 15
+300000 55 10 15

Opmerking:
De burgemeester wordt op voordracht van een meerderheid van de verkozen gemeenteraadsleden door de Vlaamse Regering benoemd. De schepenen worden verkozen door de gemeenteraad.
De nieuw verkozen gemeenteraad komt voor de eerste maal bijeen op de eerste werkdag van januari.
De OCMW-raadsleden worden door de gemeenteraad verkozen. De installatievergadering van de OCMW-raad vindt plaats op de derde dag na de installatievergadering van de gemeenteraad. Op deze vergadering verkiezen zij autonoom de OCMW-voorzitter.

Concreet nu: De Panne en Adinkerke hebben met hun meer dan 9.000 inwoners, 21 gemeenteraadszetels te begeven. Zij worden verkozen door ongeveer 7.500 kiesgerechtigden.
Het schepencollege bestaat naast de burgemeester uit 5 schepenen. ( in 2000 waren er ook 21 gemeenteraadsleden waaronder 4 schepenen).

bullet Deze schepenen zullen verkozen worden op de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad (normaal op dinsdag 2 januari 2007).
bullet Ook kiest de nieuwe raad een voorzitter. Dit kan de burgemeester zijn, maar evengoed een schepen of gemeenteraadslid.
bullet De OCMW-raadsleden worden ook op deze vergadering verkozen (zie verder voor procedure en bijzonderheden)
bullet De nieuwe OCMW-voorzitter kan vanaf 2007 deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen. Hij of zij is dan te beschouwen als een bijkomende schepen (met stemrecht in het college identiek aan dat van de andere schepenen).  Vanaf 2013 (na de volgende gemeenteraadsverkiezingen) wordt dit een wettelijke verplichting.


horizontal rule

EEN GELDIGE STEM
Door het feit dat er in De Panne per computer gestemd wordt kunnen geen ongeldige stemmen (vb.: een streep op het stembiljet of stemmen op verschillende lijsten) meer uitgebracht worden.  Wel kan er blanco gestemd worden.
Er zijn twee manieren om een stem uit te brengen:
- de zogenaamde kopstem: dit is 1 volledige lijsstem.
- naamstemmen of voorkeurstemmen: een stem op één of op meerdere, zelfs op alle kandidaten van dezelfde lijst: dit is 1 onvolledige lijststem

 

  volledige lijstst. onvoll. lijstst. kiescijfer
VEDA 3723
VD 2281
Vlaams Belang 784

horizontal rule

DE ZETELVERDELING:
Het kiescijfer van elke lijst wordt gedeeld door 2, door 3, door 4, enz... Dit geeft nieuwe getallen, het grootste quotient van alle lijsten krijgt de eerst te begeven zetel. De tweede zetel gaat naar het tweede grootste quotient, de derde naar het derde, enzovoort tot alle zetels bezet zijn.
Ons voorbeeld:

   VEDA   . VD     Vl. Belang  
 kiescijfer 3723      zetel . 2281      zetel . 784      zetel
: 2
1.862
1
.
1.141
3
.
392
13
: 3
1.241
2
.
760
5
.
261
: 4
931
4
.
570
8
.
: 5
745
6
.

456

11
.
: 6
621
7
.
; 380
14
.
: 7

532

9
.
. 326
.17
.   .
  8
465
10
 
285
20
     
: 9
414
12
.
253.
.
. . .
10
372
.15
.
228.
.
. . .
11
. 338
15
.
.
. .
12
310
18
           
13
286
19
           
14
266
21
           
15
248
           
tot. zetels  

13

   
7
   
1

horizontal rule

WIE IS EFFECTIEF VERKOZEN?
 

Opmerking:

Dit na de schorsing door het arbritagehof van 24 mei 2006 en nieuw "Hersteldecreet" van 7 juli 2006, waarbij zowel voor de effectief verkozen en de opvolgers maar 1/3 van de lijststemmen doorgerekend worden. LEES>>> .

"....Alvorens de gekozenen aan te wijzen, kent het hoofdstembureau aan de kandidaten individueel een derde van het aantal stemmen toe ten gunste van de volgorde van voordracht. Dit derde wordt vastgesteld door het product van de vermenigvuldiging van het aantal stembiljetten met een lijststem, vermeld in artikel 50, § 1, tweede lid, 1°, en het aantal door deze lijst behaalde zetels, te delen door drie. .."

 

bullet  

 bijstemmen = (aantal volledige lijstst. x aantal zetels van de lijst) gedeeld door 3
 

bullet

 verkiesbaarheidscijfer = (kiescijfer x aantal zetels) : (aantal zetels  + 1)

IWe nemen de VEDA lijst
      -  verkiesbaarheidscijfer VEDA lijst: (3723 x 13) : (13 + 1) = 3457
      -  bijstemmen VEDA lijst A : (162 x 13):3 = 720 
 

In de lijst waar 21 zetels te begeven zijn hoort een volledige lijst dus uit 21 mensen te bestaan.
Hieronder kunt u zien wie aan de hand van bovenvermelde cijfers effectief verkozen is.
Lijst VEDA behaalde 13 zetels.  De effectief verkozen zijn:

NAAM NAAMSTEMMEN BIJSTEMMEN TOTAAL .
VANHESTE Willy 1.993 720 2695 1° verkozene
FLORIZOONE Roland 1.253     3° verkozene
WOESTIJN Ann 900     8° verkozene
VANDAMME Serge 1.150     4° verkozene
BUTSREAN Robert 1.101     5 ° verkozene
DESIERE Norbert 780     11° verkozene
CREMERY Norbert 929     .7° verkozene
VANDERMEEREN Michel 869     10° verkozene
GERRY Nadia 601     .
D'HOOGE-LINTHOUT Martine 655     .13° verkozene
VAN ACKER ANN 583     .
DELRIVE Christophe 891     9° verkozene
ROSSEY Manuel 631    
RENIERS-LEGRAND Nathalie 466     .
DUJARDIN Isabelle 509    
DEHAESE Sindy 422      
LIEFHOOGHE Willy 646      
RABAEY Marleen 583      
LOGIER Mieke 759     12° verkozene
DEBEERST Jaak 937     6° verkozene
DECOUSSEMAEKER Marc 1520     2° verkozene

Bij gelijkheid van stemmen is de lijstvolgorde bepalend

AANDUIDING OPVOLGERS:
Om de opvolgers aan te duiden wordt er rekening gehouden met het aantal bijstemmen, doch ook slechts voor één derde.  Dit betekent dat de eerste niet verkozen kandidaat als eerste aan de beurt is om de bijstemmen bij zijn behaalde naamstemmen te voegen ten einde het verkiesbaarheidscijfer te halen.

De bijstemmen gaan naar de 1° niet-verkozen kandidaat van de lijst. Het juiste aantal bijstemmen dat hij ontvangt wordt bepaald door het verschil tussen zijn eigen voorkeurstemmen en het verkiesbaarheidscijfervan de lijst.  Indien de 1° niet-verkozen kandidaat niet alle bijstemmen  nodig heeft om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken dan gaat de rest naar de 2° niet-verkozen kandidaat, enzovoort tot de volledige lijstemmen opgebruikt zijn.

Alle bijstemmen worden opgeslorpt door kandidaat 4 die daarmee nog het verkiesbaarheidscijfer niet behaalt. Mochten er nog bijstemmen over geweest zijn zouden die gaan naar de tweede niet-verkozen kandidaat van de lijst (hier Vijf)

De rangorde voor de opvolgers wordt bepaald door de kolom TOTAAL:

Dankzij de bijstemmen wordt kandidaat Vier de 1° opvolger, Veertien de 2°, enz...

NAAM NAAMSTEMMEN BIJSTEMMEN TOTAAL .
VANHESTE Willy 1.993 720 2695 1
FLORIZOONE Roland 1.253      
WOESTIJN Ann 900      
VANDAMME Serge 1.150      
BUTSREAN Robert 1.101      
DESIERE Norbert 780      
CREMERY Norbert 929      
VANDERMEEREN Michel 869      
GERRY Nadia 601   720   1321 1° opvolger
D'HOOGE-LINTHOUT Martine 655      
VAN ACKER ANN 583     4° opvolger
DELRIVE Christophe 891      
ROSSEY Manuel 631     3° opvolger
RENIERS-LEGRAND Nathalie 466     7° opvolger
DUJARDIN Isabelle 509     6° opvolger
DEHAESE Sindy 422     8° opvolger
LIEFHOOGHE Willy 646     2° opvolger
RABAEY Marleen 583     5° opvolger
LOGIER Mieke 759      
DEBEERST Jaak 937      
DECOUSSEMAEKER Marc 1520      

 

horizontal rule

HET AANDUIDEN VAN DE SCHEPENEN

Elk verkozen gemeenteraadslid kan tot schepen verkozen worden.

De schepenen worden verkozen tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad op basis van een gezamelijke voordrachtakte, ondertekend door

bullet

meer dan de helft van de verkozen gemeenteraadsleden
 

bullet

de kandidaat schepen
 

bullet

de meerderheid van de personen die op dezelfde lijst werden verkozen als de voorgedragen kandidaat (als er slechts twee verkozen zijn volstaat de handtekening van één van hen).

Niemand mag meer dan één gezamelijke voordrachtakte ondertekenen.

horizontal rule

HET AANDUIDEN VAN DE O.C.M.W.-RAADSLEDEN.

De OCMW raadsleden en hun opvolgers worden aangeduid door de gemeenteraad. Dit gebeurt tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad.
De kandidaturen dienen schriftelijk ingediend te worden en de kandidaten hoeven niet aan de gemeenteraadsverkiezingen te hebben deelgenomen.
Nieuw is dat vanaf nu personen die deel uitmaken van het gemeentepersoneel in de OCMW-raad kunnen zetelen maar niet in de gemeenteraad (het omgekeerde geldt voor personen tewerkgesteld in het OCMW).

Aantal leden (zie boven of - klik hier)
Voor De Panne betekent dit dus dat er 9 OCMW-raadsleden dienen verkozen te worden.

Verkiezingsprocedure:
De verkiezing gebeurd in één stemronde volgens het meervoudig stemrecht. Dit betekent dat elk gemeenteraadslid beschikt over een aantal stemmen dat bepaald wordt door het aantal te verkiezen OCMW-raadsleden.

 
AANTAL OCMW-RAADSLEDEN AANTAL STEMMEN PER GEMEENTERAADSLID
minder dan 4 1
4 of 5 3
6 of 7 4
8 of 9 5
10 of 11 6
12 of meer 8

Elk gemeenteraadslid ontvangt evenveel stembiljetten als dat hij stemmen heeft. Op elk stembiljet mag hij voor één kandidaat werkend OCMW-raadslid kiezen. De kandidaten met het meeste aantal stemmen zijn verkozen.

IIn De Panne beschikken de 21 gemeenteraadsleden in totaal over 21 x 5 = 105 stemmen om 9 OCMW-raadsleden te verkiezen. Praktisch betekent dit dat een kandidaat 105 : 9 = 11,66 dus 12 stemmen moet behalen om zéker verkozen te worden.

Bij staking van stemmen wordt voorrang gegeven in volgende orde:

bullet Eerst aan de kandidaat die op de dag van de verkiezing reeds een mandaat in de OCMW-raad bekleedt. Indien er meerdere zijn in dat geval wordt voorrang gegeven aan diegen die het mandaat het langst onafgebroken heeft uitgeoefend.
bullet In de tweede plaats aan de kandidaat die vroeger een mandaat van OCMW-raadslid heeft uitgeoefend. Vervullen meerderen die voorwaarde dan wordt voorrang gegeven aan diegen die het mandaat het langst onafgebroken heeft uitgeoefend en bij gelijke duur aan hem die het laatst is afgetreden.
bullet In de derde plaats aan de jongste kandidaat .

De kandidaat-opvolgers die bij de voordracht van de kandidaat werkende leden werden voorgesteld, worden na de verkiezing van deze laatste van rechtswege de opvolgers van dit werkend lid.

Er is géén onverenigbaarheid tussen gemeente- en OCMW-raadslid. De OCMW-raad mag echter maximaal voor één derde uit gemeenteraadsleden bestaan.

De OCMW-raad wordt geïnstalleerd op de derde werkdag na de installatie van de gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad zit deze vergadering voor tot dat de leden een voorzitter uit hun midden hebben aangeduid. Dit gebeurt met eenvoudige meerderheid.

horizontal rule