Het "Heemkundig Genootschap" te De Panne start een maandelijks tijdschrift
DUINENGALM vanaf 1 januari 1954

"...Dit genootschap werd te De Panne in het leven geroepen in 1953, om de culturele standing van de gemeente te verhogen. De Panne is geen landbouwersdorp is, maar wel een toeristisch centrum, met heel wat mogelijkheden. De kieskeurig geworden cliënteel en de koortsachtige ijver in de andere badsteden, noopt ons er toe van De Panne uit te bouwen tot een aangename plaats met standing. Alleen voortterend op oude roem en de schoonheid van bos en duin volstaat niet meer op heden.

Waarom «Heemkundig Genootschap»?
Men dient geen lijvige standaardwerken open te slaan (o. m. A. Barten «Heemkunde op de katholieke lagere school», A. Smidt «Wegweiser zum praktischen Betrieb der Heimatkunde.", F. Heidendal «Leidraad voor Heemkunde», H. ]espers «Naar de Erfwacht» e. a.), om een klaar en duidelijk besef te verwerven van het woord heemkunde. Het is eenvoudig de kennis van het eigen leven, het eigen dorp, de eigen stad of de eigen streek. Indien De Panne geen zeilwagens noch badkarretjes meer bezat, dan zou dit een verlies op heemkundig gebied betekenen; zo ook het verdwijnen van de typische kledij der vissersvrouwen, of de duinhuisjes.
Heemkunde, folklore, geschiedenis, reiken elkaar de hand, zodat de werking van het Heemkundig Genootschap deze terreinen betreedt.

Wat werd sedert de stichting in Oktober 1953. reeds bereikt door Germain D'Haveloze, voorzitter, leden Lionel Sanctorum, Degruyter, Bruynoghe, Bijnens en E. Laverge. Deze twee laatsten werden belast met het boetseren en mouleren, zodat op heden reeds volgende bas-reliëfs klaar staan, voorstellende: Victor Kinon, A. Vermeylen, K. Van de Woestijne, ]uff. Belpaire, Artan en M. Van der Meersch. Verder nog E. H. Dequidt en de aanlegger van het bos M. Calmeyn. Deze medaillons in terracotta, formaat 60 x 37,50 zullen geplaatst worden in landelijke artistieke rustbanken, naar het plan van bouwmeester Dumont; deze schrijvers en schilders verbleven immers te De Panne of lieten de gemeente optreden in hun werk.
Zes rustbanken monumentjes zullen ingeschakeld worden in de verfraaiingwerken van de dijk, tezamen met een grote artistieke bank in de vorm van een zeilwagen, als herinnering aan de eerste zeilwagen van Europa die alhier in 1898 werd gebouwd door de gebroeders Dumont.
De rustbanken gewijd aan E. H. Dequidt en dhr Maurice Calmeyn, samen met een kapelletje «0- L- Vrouw van Troost" als herinnering aan de IJslandvaarders die omkwamen op zee, zullen een plaats vinden tussen de St. Pieterskerk en het kerkhof.
Achter deze kerk zal het borstbeeld van Conscience geplaatst worden, die alhier «Bella Stock» schreef, (een vissersmeisje uit De Panne).
In het bloemenhofje voor het schooltje van de markt zal een bas-reliëf verrijzen, voorstellende een garnaalkruier te paard.
Twee vissersbootjes werden reeds aangekocht, om opgekalfaterd te worden en het schilderachtig aspect van het strand te verhogen.
Met het oog op de folkloristische stoet, welke in het teken zal staan van een hulde aan onze laatste achttien IJslandvaarders. hebben de twee voornoemde leden reeds de reuzenkoppen gecreëerd van Sissen de IJslandvaarder en De Eeuwige Kruier.
Het heemkundig museum zal ondergebracht worden in een duinhuisje, Conservator Lionel Sanctorum, is reeds in het bezit van degelijk materiaal om van wal te steken. Ter gelegenheid van dit artikel doet hij een oproep tot allen, die nog oude boeken, brieven of bescheiden bezitten, deze te willen afstaan aan het museum, alles wat ook maar enigszins interessant kan wezen en nu ergens op zolder rust onder een dikke stoflaag, wordt met dank aanvaard.
Voor het oprichten van de stoet ligt het plan klaar, enkel ontbreken nog een paar dynamische elementen tot wie wij een oproep richten zich te melden bij Germain D'Haveloze of Sanctorum Lionel.
Wie interessante initiatieven wenst naar voor te brengen, bezorge deze aan de twee voornoemde heren.
Voor de toekomst liggen volgende plannen voor: kleine monumentjes met het wapenschild van De Panne, boven een gebeitelde tekst: o. m. " Aankomst van Leopold I op Belgisch grondgebied" - "Hoofdkwartier van het Belgisch leger" - "Verblijf van de koninklijke familie in 1914-18", "Koningin Elisabeth verpleegster" - “De Panne tweede sterkste vloot van de Belgische kust 1900" , "Het borstbeeld van Peter Benoit": "burgemeester Gevaertpark (villa Star)"; "vissersfiguren op Sloepenplaats en andere bloemenparkjes" ; artistiek vignet, aanplakbiljet; vaste groep bestaande uit kinderen die volksdansen uitvoeren zoals de Heisterse Klakkertjes; nieuwe straatnaamborden en benamingen o. m. IJslandvaardersstraat.

Het Heemkundig Genootschap dat zich buiten de politiek houdt, hoopt dan ook op de medewerking van ieder inwoner, daar het geen persoonlijke of partijbelangen nastreeft, doch enkel en alleen bekommerd blijft om de groei en bloei van de gemeente... "

Duinengalm 1 januari 1954